DIỄN VĂN KHAI MẠC

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG

TẠI ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TOÀN QUỐC LẦN THỨ VIII

Hà Nội, ngày 27  tháng 12 năm 2010

 

            Thưa đồng chí Nông Đức Mạnh Tổng Bí thư BCH TW Đảng CSVN

            Thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

            Thưa các đồng chí lão thành cách mạng, các  mẹ Việt Nam Anh hùng

            Thưa các vị khách và các vị đại biểu,

Hôm nay, trong không khí cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, kết thúc thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2010, kế hoạch 5 năm 2006-2010, chiến lược 10 năm 2001-2010 và chuẩn bị đón năm mới-Tân Mão, chúng ta hội tụ về đây, tại Thủ đô Hà Nội, long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII. Đại hội là ngày hội lớn của các phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua.

Thay mặt Chính phủ, thay mặtHội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, tôi nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu, các vị khách, các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam Anh hùng, cùng toàn thể các đồng chí đã về dự Đại hội. Xin nhiệt liệt Chúc mừng 1.500 đại biểu đại diện các tập thể Anh hùng, các Anh hùng, Chiến sĩ Thi đua toàn quốc, các điển hình tiên tiến của các địa phương , các lĩnh vực, các dân tộc, tôn giáo… trên khắp mọi vùng miền của Tổ quốc, đây là những tấm gương tiêu biểu, những bông hoa tươi thắm nhất trong vườn hoa thi đua yêu nước của cả nước đã về dự Đại hội hôm nay.

Thưa quý vị đại biểu,

Thưa Đại hội,

Ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, mở đầu cho phong trào thi đua yêu nước của cả dân tộc ta dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng. Hưởng ứng Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Người, 62 năm qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát động và tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, góp phần tạo nên động lực to lớn, cổ vũ, động viên đồng bào và chiến sĩ cả nước vượt qua muôn vàn  khó khăn, gian khổ, chung sức, đồng lòng làm nên những thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ.

Trong đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, các phong trào thi đua đã đoàn kết chặt chẽ mọi lực lượng xã hội dưới lá cờ cách mạng của Đảng, cổ vũ mạnh mẽ tinh thần yêu nước, cổ vũ mạnh mẽ tinh thần yêu nước, động viên nhân dân cả nước hăng hái tham gia kháng chiến, kiến quốc, góp phần làm nên những chiến công chói lọi, những thắng lợi vĩ đại, giành lại độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và tự do, hạnh phúc cho nhân dân.

Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập, công tác thi đua, khen thưởng có bước  đổi mới cả về nội dung và hình thức, đã bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn; đặc biệt, trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước đã gắn liền với việc đẩy mạnh triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, qua đó đã góp phần phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, đưa đất nước ta vượt qua mọi khoa khăn thách thức, phát triển nhanh và ngày càng bền vững.

Có thể khẳng định rằng , lịch sử cách mạng Việt Nam đã sản sinh ra các phong trào thi đua yêu nước và cũng chính lịch sử đã khẳng định vị trí, vai trò quan trọng và tác dụng to lớn của phong trào thi đua, công tác khen thưởng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc ta.

Thưa quý vị đại biểu,

Thưa Đại hội,

Trong 5 năm qua, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, đất nước ta cũng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là do ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, thiên tai, dịch bệnh và sự chống phá của các thế lực thù địch. Phát huy truyền thống  thi đua ái quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng, thực hiện Chỉ thị số 39 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến, từ sau Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VII đến nay, công tác thi đua và khen thưởng trong cả nước tiếp tục được phát triển, cổ vũ động viên được các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua phấn đấu, khắc phục khó khăn, đạt kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại…

Kết quả của các phong trào thi đua và công tác khen thưởng 5 năm qua đã góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Nổi bật là chúng ta đã ứng phó có kết quả với những diễn biến phức tạp của khủng hoảng kinh tế thế giới.iữ vững ổn định kinh tế vĩ mô để đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế. Duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, năm 2010 tăng trưởng 6,7%, bình quân 5 năm 2006 – 2010 tăng trưởng khoảng 7%/năm, đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện, an sinh và phúc lợi xã hội được đặc biệt quan tâm và bảo đảm ngày càng tốt hơn; chủ quyền quốc gia, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, vị thế quốc tế của nước ta ngày càng được nâng cao; khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả tích cực.

Thưa quý vị đại biểu,

Thưa Đại hội,

Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII của chúng ta có nhiệm vụ tổng kết đánh giá những kết quả đã đạt được, những ưu khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua và làm tốt công tác khen thưởng trong thời gian tới. Đồng thời Đại hội cũng là dịp để biểu dương tôn vinh những tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua, những tấm gương điển hình tiên tiến xuất sắc đại diện cho các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, nhằm khơi dậy, cổ vũ sức mạnh khối của đại đoàn kết toàn dân, phát huy nội lực, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, giữ vững ổn định chính trị, xã hội đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam Xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Với tinh thần đó, thay mặt Chính phủ, thay mặt Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương tôi tuyên bố khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII.

Chúc Đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.