BỘ TÀI CHÍNH

——

Số:  17531 /BTC-VP

V/v một số thông tin các báo nêu liên quan đến kết luận kiểm toán Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước

CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

 

Hà Nội, ngày  14  tháng 12  năm 2009

 

 

Kính gửi: - Ban Tuyên giáo Trung ương;

                   - Bộ Thông tin và Truyền thông;

                          - Tổng biên tập các cơ quan báo chí.

 

           Vừa qua, trên một số báo chí có bài viết đưa thông tin về Kết luận Kiểm toán tại Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) của Kiểm toán Nhà nước, trong đó có nội dung liên quan đến tiền lương của Lănh đạo Tổng công ty SCIC. Về việc này, Bộ Tài chính xin được làm rơ thêm như sau:

 

          1. Về phụ cấp của các thành viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị SCIC:

          Theo quy định tại Quyết định số 152/2005/QĐ-TTg ngày 20/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước, Hội đồng quản trị SCIC bao gồm thành viên chuyên trách và thành viên không chuyên trách. Năm 2007 thành viên không chuyên trách Hội đồng quản trị SCIC gồm ông Cao Viết Sinh - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ông Đỗ Hữu Hào - Thứ trưởng Bộ Công Thương; Từ năm 2008 đến nay thành viên không chuyên trách bao gồm ông Vũ Văn Ninh - Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông Trần Xuân Hà - Thứ trưởng Bộ Tài chính, ông Cao Viết Sinh - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ông Đỗ Hữu Hào - Thứ trưởng Bộ Công Thương.

          Các thành viên không chuyên trách Hội đồng quản trị nhận một khoản phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định của Nhà nước, ngoài ra không có khoản thu nhập nào khác từ SCIC (năm 2007 là 1.421.550 đồng sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân 157.950 đồng; Năm 2008 đến nay là 2.187.000 đồng sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân 243.000 đồng).

           2. Về việc phê duyệt đơn giá tiền lương của SCIC:

          Việc quản lư lao động, tiền lương và thu nhập trong các công ty nhà nước trong đó có tiền lương, tiền thưởng được thực hiện theo Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 và Nghị định số 207/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

           Theo quy định tại các văn bản này, Bộ Tài chính có trách nhiệm tham gia về các chỉ tiêu kế hoạch tài chính gồm: (i) Doanh thu kế hoạch; (ii) Nộp ngân sách Nhà nước; (iii) Lợi nhuận để làm căn cứ cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đơn giá tiền lương của các công ty Nhà nước (xin gửi kèm văn bản số 10122/BTC-TCDN ngày 29/8/2008 ư kiến của Bộ Tài chính về một số chỉ tiêu phục vụ xác định đơn giá tiền lương năm 2008 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước).

3. Về việc chi trả lương trong Ban Lănh đạo Công ty cổ phần hàng không Jetstar Pacific Airlines (JPA):

(1) Về cơ chế tiền lương, thu nhập cho người lao động trong doanh nghiệp cổ phần: theo quy định tại Điều 108, Điều 117 Luật Doanh nghiệp năm 2005 th́ tiền lương của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc doanh nghiệp do Hội đồng quản trị quyết định. Đối với JPA, chế độ tiền lương của Ban Lănh đạo điều hành doanh nghiệp cũng được thực hiện theo quy định này.

(2) Trước t́nh h́nh sản xuất kinh doanh thua lỗ của JPA, để củng cố hoạt động của JPA, Bộ Tài chính đă chỉ đạo SCIC, với vai tṛ là cổ đông tham gia Hội đồng quản trị của Công ty, thông qua người đại diện quản lư phần vốn có đánh giá cụ thể về việc quản lư và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc JPA liên quan đến kết quả kinh doanh của Công ty và có các biện pháp cắt giảm chi phí; việc chi trả tiền lương, tiền công phải gắn với hiệu quả sản xuất kinh doanh, kiểm điểm trách nhiệm của cá nhân, tập thể liên quan đến việc thua lỗ trong nghiệp vụ bảo hiểm rủi ro xăng dầu (Hedging), t́m kiếm phương án kiện toàn nhân sự cấp cao, cơ cấu cán bộ của JPA v.v..

(3) Bộ trưởng Bộ Tài chính đă gặp và yêu cầu Tổng Giám đốc Jetstar thuộc Tập đoàn Qantas (Úc) rà soát toàn diện t́nh h́nh tài chính, t́nh h́nh hoạt động của JPA, thực hiện các biện pháp cắt giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động của JPA.

(4) Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, SCIC, thông qua người đại diện phần vốn, đă yêu cầu JPA rà soát lại đường bay, cơ cấu lại lao động. cắt giảm chi phí, giảm số nhân sự nước ngoài và xem xét lại chính sách phân bổ lương, thu nhập phù hợp hơn.

(5) Theo báo cáo của SCIC, JPA đă cắt giảm 7 trong số 12 cán bộ quản lư người nước ngoài. Đối với cán bộ chủ chốt người Việt Nam cũng thực hiện cắt giảm ít nhất 25% lương đối với các vị trí Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc thương mại. Những biện pháp này SCIC ước tính có thể giúp JPA tiết kiệm khoảng 1,5 triệu USD trong năm 2009. 

Bộ Tài chính đă chỉ đạo SCIC báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề liên quan đến hoạt động của JPA và hiện nay đang xây dựng phương án tổng thể xử lư các tồn tại của JPA tŕnh cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

           Bộ Tài chính xin báo cáo để các đồng chí lănh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông và Tổng biên tập các cơ quan báo chí biết và có ư kiến chỉ đạo trong việc đưa thông tin để bạn đọc hiểu rơ sự việc.

 

          Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của các đồng chí./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lănh đạo Bộ (để báo cáo);

- Văn pḥng Chính phủ;

- Bộ KHĐT;

- Bộ Công Thương;

- Lưu VT, VP.

TL. BỘ TRƯỞNG

CHÁNH VĂN PH̉NG

 

 

(đă kư)

 

 

 

     Nguyễn Đức Chi