VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 1919/VPCP-QHQT

 

V/v Ký kết Thỏa thuận tài trợ CT hỗ trợ ứng phó với Biến đổi khí hậu do CIDA tài trợ.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2011

 

Kính gửi:

 

- Bộ Tài chính;

- Bộ Ngoại giao;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Bộ Tư pháp.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính công văn số 3961/BTC-QLN ngày 25 tháng 3 năm 2011 về việc ký kết Thỏa thuận Chương trình hỗ trợ ứng phó với Biến đổi khí hậu, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc nội dung Thỏa thuận đóng góp giữa Chính phủ Canada và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam viện trợ thực hiện Chương trình hỗ trợ ứng phó với Biến đổi khí hậu. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm phê duyệt nội dung Thỏa thuận nêu trên.

2. Giao Bộ Tài chính ký kết Thỏa thuận đóng góp giữa Chính phủ Canada và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam viện trợ thực hiện Chương trình hỗ trợ ứng phó với Biến đổi khí hậu với đại diện Chính phủ Canada.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTgCP, PTTg Phạm Gia Khiêm (để b/c);

- VPCP: BTCN, các PCN;

các Vụ: KGVX, TH, Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, QHQT (3). 21

BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM

 (Đã ký)

 

Nguyễn Xuân Phúc