Chinhphu.vn) - Theo Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012 đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua, có 24 nhóm thủ tục hành chính sẽ được rà soát trong năm 2012.

24 nhóm thủ tục hành chính (TTHC) trên gồm các nhóm TTHC, quy định có liên quan về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động doanh nghiệp; thủ tục hải quan liên quan đến tạo thuận lợi hóa thương mại và vận tải; thủ tục có liên quan về Thuế; kinh doanh bảo hiểm, chứng khoán; xuất khẩu hàng hóa; lĩnh vực người tiêu dùng; quy định có liên quan về thực hiện dự án đầu tư (Đầu tư - Đất đai - Xây dựng); quy định có liên quan về lĩnh vực bảo hiểm thất nghiệp và người có công; quy định có liên quan đến quản lý, sử dụng cán bộ, công chức...

Việc rà soát 24 nhóm TTHC, quy định có liên quan để kịp thời phát hiện sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ quy định, TTHC không cần thiết, không phù hợp, không đáp ứng được các nguyên tắc về quy định và thực hiện TTHC bảo đảm đơn giản hóa TTHC và các quy định có liên quan tương ứng với cắt giảm ít nhất 30% chi phí tuân thủ TTHC.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quang ngang Bộ và 6 địa phương (Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Long An, Cần Thơ) triển khai thực hiện Kế hoạch; hoàn thành việc rà soát đáp ứng được mục tiêu đề ra và gửi báo cáo Chính phủ kết quả rà soát trước ngày 31/8/2012.

Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các Bộ, cơ quang ngang Bộ, UBND cấp tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện rà soát các TTHC, quy định có liên quan; trả lại và yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh rà soát lại nếu kết quả rà soát không đạt mục tiêu đề ra hoặc rà soát hình thức; báo cáo Thủ tướng Chính phủ khen thưởng các cá nhân, tổ chức thực hiện tốt công tác rà soát TTHC, quy định có liên quan và phê bình những Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh không thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này.

Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Hội đồng tư vấn cải cách TTHC và các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh xem xét kết quả rà soát quy định, TTHC của Bộ, cơ quan ngang Bộ và 6 địa phương nêu trên.

Đồng thời, Văn phòng Chính phủ lựa chọn rà soát độc lập một số nhóm TTHC theo Kế hoạch hoặc bổ sung rà soát một số nhóm TTHC ngoài quy định tại Kế hoạch này nếu cần thiết.

Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm tổng hợp, xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC trọng tâm năm 2012 để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong quý IV/2012; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện sau khi phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách TTHC và quy định có liên quan được Chính phủ thông qua.

Hoàng Diên

Hoàng Trọng Diên