(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Kim Oanh (Hải Dương), làm việc tại 1 Công ty cổ phần Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, hỏi: Tháng 12/2013, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty tôi đến tuổi nghỉ hưu, nhưng ông có nguyện vọng được tiếp tục công tác. Trường hợp như vậy có vi phạm pháp luật không?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời câu hỏi của bà Oanh như sau:

Theo khoản 1, khoản 3 Điều 187; khoản 1 Điều 167 Bộ Luật Lao động năm 2012, người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng BHXH theo quy định của pháp luật về BHXH được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi. 

Người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, người lao động làm công tác quản lý và một số trường hợp đặc biệt khác có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 5 năm so với quy định nêu trên.

Khi có nhu cầu, người sử dụng lao động có thể thoả thuận với người lao động cao tuổi có đủ sức khỏe kéo dài thời hạn hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.

Đối với Công ty cổ phần Nhà nước nắm giữ trên 50% cổ phần mà Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) là người đại diện phần vốn Nhà nước, thì khi đủ điều kiện hưởng lương hưu (nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi) mà chủ quản phần vốn Nhà nước có nhu cầu và người đại diện phần vốn Nhà nước có đủ sức khỏe thì có thể kéo dài thời hạn làm việc theo yêu cầu của chủ quản vốn.

Mặt khác, theo quy định tại khoản 1, Điều 111 Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông hoặc HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT theo quy định tại Điều lệ doanh nghiệp. Trường hợp HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT thì Chủ tịch được bầu trong số thành viên HĐQT. Chủ tịch HĐQT có thể kiêm Giám đốc nếu Điều lệ doanh nghiệp không có quy định khác. Trên thực tế tại một số Công ty cổ phần, theo kết quả bầu cử Chủ tịch HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông, hoặc HĐQT, có người được bầu làm Chủ tịch HĐQT khi đã trên 70 tuổi.

Trường hợp bà Nguyễn Kim Oanh phản ánh, nếu thực hiện đúng quy định tại khoản 3 Điều 187 Bộ Luật Lao động và khoản 1 Điều 111 Luật Doanh nghiệp thì vị Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần nơi bà làm việc có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn quy định tại khoản 1 Điều 187 Bộ Luật Lao động.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.