(Chinhphu.vn) - Theo phản ánh của ông Tấn Kha, đối với đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, trong hồ sơ mời thầu không quy định là nhà đầu tư tham gia dự thầu với 2 đơn giá khác nhau thì hồ sơ dự thầu đó sẽ bị loại, đạt 0 điểm, tuy nhiên trong Luật Đấu thầu và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP lại có quy định. Vậy, chủ đầu tư có được phép loại hồ sơ của nhà đầu tư có 2 đơn giá dự thầu không?

Về vấn đề này, Cục Quản lý Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 2, Điều 39 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định một trong các nội dung đánh giá tính hợp lệ của đề xuất tài chính - thương mại là “tổng mức đầu tư và tổng vốn của dự án, giá dịch vụ, phần vốn góp của Nhà nước, phần nộp ngân sách ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logic với phương án tài chính của nhà đầu tư, không đề xuất các giá trị khác nhau đối với cùng một nội dung hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bên mời thầu”.

Theo đó, đối với trường hợp đề cập tại văn bản hỏi, nhà đầu tư đề xuất các giá trị khác nhau trong đề xuất về tài chính - thương mại thì hồ sơ đề xuất về tài chính - thương mại của nhà đầu tư này được coi là không hợp lệ và không được đánh giá chi tiết về tài chính - thương mại.

Ngoài ra, cần lưu ý, theo quy định tại khoản 1, Điều 26 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP, một trong các căn cứ để lập hồ sơ mời thầu là các quy định của pháp luật và chính sách của Nhà nước có liên quan.

Theo đó, trường hợp hồ sơ mời thầu không có quy định đầy đủ về các tiêu chí đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về tài chính - thương mại theo quy định nêu trên là chưa phù hợp với pháp luật về đấu thầu.

Chinhphu.vn