(Chinhphu.vn) - Đơn vị của ông Nguyễn Văn Toàn (tỉnh Điện Biên) đang thực hiện nhiều dự án về giao thông, trong đó có công tác trích đo bản đồ địa chính phục vụ giải phóng mặt bằng. Ông Toàn muốn biết, khi thực hiện đo trích lục bản đồ có bắt buộc phải đo nguyên thửa đất không?

Theo ông Toàn, trên địa bàn tỉnh Điện Biên những hộ dân có từ 1 ha đến 10 ha đất rất nhiều, nhưng diện tích giải phóng mặt bằng chỉ từ 100m2 đến 1.000m2, nếu phải đo nguyên thửa đất thì chi phí trích đo sẽ khá lớn.

Vấn đề ông Toàn hỏi, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Trường hợp đo đạc phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thì phải lập phương án thi công và được cơ quan quyết định đầu tư phê duyệt theo đúng quy định của Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bản đồ địa chính.

Phạm vi đo đạc được xác định trong phương án thi công và phải bảo đảm các nguyên tắc:

- Đối với khu vực đã có bản đồ địa chính, bản trích đo địa chính thửa đất, căn cứ phương án thi công đã được phê duyệt để xác định ranh giới và diện tích phần đất thu hồi trên thực địa, thực hiện chỉnh lý trên bản đồ địa chính, bản trích đo địa chính và hồ sơ địa chính.

- Đối với khu vực chưa có bản đồ địa chính, các thửa đất bị thu hồi một phần hoặc toàn bộ thì phải đo vẽ trọn từng thửa đất, bao gồm cả phần diện tích bị thu hồi và phần diện tích còn lại của thửa đất, lập bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất, phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất để phục vụ việc giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư và cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính (nếu có).

Chinhphu.vn