(Chinhphu.vn) – Trong năm 2015,  NHCSXH Việt Nam đã tích cực chuyển tải kịp thời nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

NHCSXH Việt Nam cho biết về kết quả thực hiện kế hoạch tín dụng chính sách đến 31/12/2015, tổng nguồn vốn đạt trên 147.000 tỉ đồng. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt gần 143.000 tỉ đồng, tăng hơn 13.000 tỉ đồng (trên 10%) so với năm 2014. Trong đó, dư nợ các chương trình tín dụng theo chỉ tiêu tăng trưởng Thủ tướng Chính phủ giao đạt gần 129.000 tỉ đồng, tăng gần 12.000 tỉ đồng (tăng 9,9%) so với năm 2014, hoàn thành 99,4% kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ giao.

Một số chương trình tín dụng có dư nợ tăng trưởng cao so với năm 2014 như: Cho vay hộ cận nghèo (tăng 10.340 tỉ đồng); cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (tăng 4.710 tỉ đồng); cho vay hộ mới thoát nghèo (tăng 3.504 tỉ đồng) và cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn (tăng 1.522 tỉ đồng).

Về chất lượng tín dụng, năm 2015, NHCSXH đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng. Trong tổng dư nợ hơn 143.000 tỉ đồng, nợ quá hạn và nợ khoanh của toàn quốc là 1.107 tỉ đồng chỉ chiếm 0,78% tổng dư nợ, giảm 32 tỉ đồng so với năm 2014.

Trong năm 2015, đã có gần 2,4 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ NHCSXH. Vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp trên 400.000 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho trên 180.000 lao động từ chương trình cho vay giải quyết việc làm, trên 2.400 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp trên 102.000 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn (lần đầu) học tập trong năm; xây dựng gần 1,36 triệu công trình nước sạch, vệ sinh ở nông thôn; trên 5.300 căn nhà phòng, tránh bão, lụt cho hộ nghèo các tỉnh miền Trung và gần 2.500 căn nhà vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long…

Tính chung, tín dụng chính sách do NHCSXH thực hiện 13 năm qua (2012-2015) đã và đang phát huy hiệu quả, giúp gần 8 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác trên cả nước có cơ hội vươn lên thoát nghèo bền vững.

Thanh Phương

Nguyễn Văn Huân