(Chinhphu.vn) - Thông cáo báo chí của VPCP về chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 5/4/2016.

Đẩy mạnh công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

Chính phủ vừa ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016-2020.

Ngày 19/5/2015, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Thực hiện sự phân công của Bộ Chính trị, Chính phủ ban hành Chương trình hành động này với mục tiêu cụ thể hóa các phương hướng, nhiệm vụ do Bộ Chính trị đề ra, giao đầu mối chủ trì và các cơ quan phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương nhằm tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết số 36-NQ/TW và Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị giai đoạn 2016-2020.

Để đạt được mục tiêu trên, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần cụ thể hóa và tổ chức triển khai tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW và Chỉ thị số 45-CT/TW; thực hiện đại đoàn kết, hòa hợp dân tộc với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ kiều bào ổn định cuộc sống, hội nhập vào đời sống xã hội nước sở tại; bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật về người Việt Nam ở nước ngoài; huy động nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tăng cường thông tin tuyên truyền đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; hỗ trợ cộng đồng duy trì tiếng Việt, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam; đa dạng hóa và nâng cao hiệu quả các hình thức tập hợp, vận động kiều bào; kiện toàn bộ máy tổ chức, cơ chế phối hợp làm công tác về người Việt Nam ở nước ngoài.

Cụ thể, các bộ, ngành, địa phương sẽ đẩy mạnh tổ chức và tăng cường hiệu quả thực tiễn các hoạt động gắn kết kiều bào với trong nước; thường xuyên quan tâm, tìm hiểu, có biện pháp giải đáp thỏa đáng tâm tư, nguyện vọng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là về các vấn đề thời sự trong nước, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trực tiếp liên quan đến cộng đồng; tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho phép người Việt Nam ở nước ngoài được trở về thăm quê hương, sinh sống, đầu tư, kinh doanh; tăng cường hợp tác với cơ quan an ninh, cảnh sát, nội vụ các nước, các tổ chức quốc tế để phối hợp đảm bảo an ninh trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất các biện pháp cụ thể nhằm chấn chỉnh công tác bảo hộ và quản lý công dân Việt Nam ở nước ngoài, quản lý lao động và du học sinh, nhận con nuôi và kết hôn với người nước ngoài, đảm bảo an ninh cộng đồng; hỗ trợ việc dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài tại các trung tâm văn hóa, các trường của các hội người Việt Nam hoặc các cơ sở giáo dục, các tổ chức dạy tiếng Việt khác ở nước ngoài...

Tăng cường phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo Kết luận Hội nghị kiểm điểm việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, toàn quân, toàn dân, năm 2015 đất nước ta đã đạt kết quả khá toàn diện. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, tăng trưởng kinh tế đạt gần 6,7% cao nhất từ năm 2008 đến nay; sản xuất phát triển trên cả 3 lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ; tái cơ cấu nền kinh tế đạt kết quả tích cực, tạo tiền đề thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển nhanh hơn, hiệu quả hơn. Sự phối hợp hiệu quả giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã giúp mỗi bên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần vào những thành tựu chung của đất nước.

Công tác phối hợp của Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2016 cần tập trung vào đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài, những người có uy tín trong xã hội đặc biệt là đội ngũ nhân sĩ, trí thức, chức sắc của các tôn giáo tham gia tích cực vào các hoạt động của MTTQ các cấp, qua đó góp phần tích cực vào củng cố, tăng cường, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận xã hội thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời phối hợp triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng năm 2016, bảo đảm đời sống ấm no, hạnh phúc và an toàn cho nhân dân; phát động các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả, không hình thức, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

MTTQ Việt Nam các cấp chủ động và đẩy mạnh hơn nữa công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia ý kiến với Đảng và Nhà nước, thông qua đó hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách, góp phần tích cực xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Cần công khai kết quả các nội dung giám sát và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm. Đặc biệt coi trọng việc phát huy dân chủ, công khai, minh bạch trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

MTTQ Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương trong việc thực hiện các nội dung công tác, nhiệm vụ phối hợp mà hai bên đã thống nhất; tiến hành khảo sát đánh giá về mức độ hài lòng của người dân về các dịch vụ hành chính công, việc triển khai các chính sách, giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu; tập trung giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm trong đó đề cao việc tuyên truyền, vận động, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Phê chuẩn Phó Chủ tịch tỉnh An Giang

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Lâm Quang Thi, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Ông Lâm Quang Thi sinh ngày 13/6/1972; quê huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư tin học, Cử nhân Quản trị kinh doanh, Thạc sĩ Chính sách công.

* Thủ tướng Chính phủ cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Hồ Việt Hiệp để nhận nhiệm vụ mới.

Thêm 2 huyện của tỉnh Đồng Nai đạt chuẩn nông thôn mới

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định công nhận 2 huyện Long Thành, Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đạt chuẩn nông thôn mới.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm công bố theo quy định và khen thưởng theo Quyết định số 1620/QĐ-TTg ngày 20/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới".

Đến nay, huyện Long Thành có 11/13 xã (đạt 84,6%) đã được UBND tỉnh Đồng Nai chính thức công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, bao gồm các xã: An Phước, Tam An, Long Đức, Lộc An, Bình Sơn, Bình An, Cẩm Đường, Long An, Long Phước, Phước Thái, Bàu Cạn.

Huyện Long Thành đã đẩy mạnh công tác chuyển giao, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, sử dụng các giống mới, chuyển đổi cây trồng và từng bước hình thành và phát triển 22 vùng sản xuất tập trung trên địa bàn của 9 xã, với 6 đối tượng cây trồng là lúa, bắp, mỳ, rau, sầu riêng và điều với tổng diện tích là 6.421 ha. Giá trị bình quân thu nhập 1 ha/năm đạt 122 triệu đồng, tăng 57,6 triệu đồng/ha so với năm 2010.

Trên địa bàn huyện Long Thành có nhiều khu công nghiệp, nên người dân nông thôn vừa kết hợp tham gia lao động tại các nhà máy, xí nghiệp, vừa kết hợp làm nông nghiệp, do đó thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện không ngừng tăng lên, đến nay ước đạt 50,73 triệu đồng/người/năm, trong đó, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 40,6 triệu đồng/người/năm, vượt 6,6 triệu đồng so với yêu cầu tiêu chí và tăng 206% sới với năm 2010. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 0,16%.

Huyện Nhơn Trạch có 10/12 xã (đạt 83,3%) đạt chuẩn nông thôn mới, bao gồm các xã: Long Thọ, Phước An, Phước Khánh, Long Tân, Hiệp Phước, Phước Thiền, Phú Hữu, Phú Đông, Đại Phước và Phú Hội.

Về phát triển sản xuất, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp theo định hướng nông nghiệp đô thị và mang tính sản xuất hàng hóa, nhằm tăng giá trị gia tăng và năng suất sản phẩm, bình quân giá trị sản xuất trên 1 ha đất nông nghiệp là 115,3 triệu đồng, tăng 86% so năm 2011 (tương đương 53,3 triệu đồng). Đặc biệt, có một số diện tích cây trồng có giá trị cho thu nhập từ 300 triệu đồng đến 1tỷ đồng/ha/năm như hoa lan, trồng dưa lưới trong nhà màng...

Việc huy động nguồn vốn góp của dân đều trên tinh thần tự nguyện, người dân tự bàn bạc số tiền cụ thể từng hộ đóng góp. Bên cạnh đó, huyện, xã tích cực vận động các doanh nghiệp trên địa bàn tham gia đóng góp đầu tư các công trình giao thông nông thôn. Nhờ đó, việc huy động đóng góp của người dân trên địa bàn huyện thời gian qua không có tình trạng quá sức dân.

Trong giai đoạn 2011-2015, tổng nguồn lực xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện gần 110 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước chiếm tỷ trọng 22,89%, vốn xã hội hóa chiếm tỷ trọng 77,11%, nhất là phần đóng góp của doanh nghiệp là khá lớn (chiếm 17,7%, so với cả nước chỉ dưới 5%).

Đổi mới hoạt động Trường cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ TPHCM

Thủ tướng chính phủ vừa phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ TPHCM giai đoạn 2016-2019 với mục tiêu xây dựng Trường thành một cơ sở giáo dục chất lượng cao, hoạt động tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

Xây dựng mô hình hiện đại

Mục tiêu cụ thể của Đề án là phát triển các chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo, bảo đảm cho người học được đào tạo kiến thức, kỹ năng, thái độ, năng lực chuyên môn và nghề nghiệp, đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng của người học sau khi tốt nghiệp như đã cam kết; phát triển quy mô đào tạo một cách hợp lý; chú trọng đào tạo các nghề trọng điểm, theo đặt hàng và đáp ứng nhu cầu xã hội.

Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học; chuyển giao công nghệ, chú trọng nghiên cứu ứng dụng; liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân để thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gắn với đào tạo; tăng cường nguồn thu từ các hoạt động này; tăng cường hợp tác quốc tế trong các hoạt động phát triển đội ngũ cán bộ, nhà giáo, đào tạo nghề và nghiên cứu khoa học; triển khai áp dụng các chương trình chuyển giao từ nước ngoài để đào tạo theo quy định.

Đồng thời, xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy và nhân sự, mô hình quản trị nhà trường theo hướng hiện đại; cải cách quy trình, thủ tục giải quyết công việc và áp dụng công nghệ thông tin vào hệ thống quản lý nhằm nâng cao năng lực quản trị của Trường; thực hiện trách nhiệm xã hội của cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập với các chính sách học bổng, khuyến khích học tập và tín dụng học sinh, sinh viên; tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đối tượng chính sách, thuộc hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội được học tập tại Trường.

Mức học phí 14-16 triệu đồng/người/năm

Theo Đề án, Trường được thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gắn với đào tạo; tổ chức bộ máy, nhân sự; tài chính; chính sách học bổng, học phí; đầu tư, mua sắm...

Trường thực hiện cơ chế thu, quản lý học phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ và quy định tại Quyết định này. Mức thu học phí bình quân tối đa của chương trình đại trà trình độ trung cấp năm học 2016-2017 là 14 triệu đồng/người học/năm, cao đẳng hệ chính quy là 16 triệu đồng/người học/năm.

Thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường cao đẳng nghề Quy Nhơn

Xây dựng Trường cao đẳng nghề Quy Nhơn thành một cơ sở giáo dục chất lượng cao, hoạt động tự chủ, tự chịu trách nhiệm; đồng thời tăng trách nhiệm giải trình trước xã hội và không làm giảm cơ hội tiếp cận học nghề tại Trường của các đối tượng chính sách.

Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường cao đẳng nghề Quy Nhơn giai đoạn 2016-2019 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 540/QĐ-TTg.

Theo đó, Trường được thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ đào tạo, hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gắn với đào tạo.

Trường được quyết định mở các nghề đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng phù hợp với quy định và điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo về chương trình, đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý; cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ đào tạo của Trường, đáp ứng nhu cầu xã hội. Tổ chức tuyển sinh theo quy định, bảo đảm tính công khai, minh bạch.

Bên cạnh đó, quyết định hoạt động nghiên cứu khoa học; khuyến khích việc ứng dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học gắn với thị trường và nhu cầu xã hội; quyết định tham gia các nhiệm vụ khoa học công nghệ, dịch vụ khoa học công nghệ, tổ chức hội thảo với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân để thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gắn với đào tạo.

Trường cũng được thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, nhân sự, trong đó, Hội đồng trường là tổ chức quản trị, đại diện quyền sở hữu của Trường, có nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 11 của Luật Giáo dục nghề nghiệp. Hội đồng trường bầu Chủ tịch Hội đồng trường và Hiệu trưởng; Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng trường và Hiệu trưởng.

Trường được quyết định tiêu chuẩn, tuyển dụng, sử dụng và bổ nhiệm, bãi nhiệm nhân sự làm công tác quản lý của Trường; quyết định cơ cấu và số lượng người làm việc; tuyển dụng, quản lý, sử dụng, phát triển đội ngũ viên chức, nhân viên hợp đồng trên cơ sở quy chế và chủ trương được Hội đồng trường thông qua, phù hợp với yêu cầu phát triển của Trường; ký kết hợp đồng làm việc và hợp đồng lao động, quản lý, sử dụng và chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật.

Học phí tối đa năm học 2016-2017 là 16 triệu đồng/người học/năm

Trường thực hiện cơ chế thu, quản lý học phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ và quy định tại Quyết định này. Mức thu học phí bình quân tối đa của chương trình đại trà trình độ trung cấp năm 2016-2017 là 14 triệu đồng/người học/năm, trình độ cao đẳng là 16 triệu đồng/người học/năm.

Trường thực hiện tính toán và công khai mức thu học phí cụ thể cho từng nhóm nghề, chương trình đào tạo trước khi tuyển sinh, bảo đảm mức thu học phí bình quân (của các chương trình đại trà) không vượt quá mức thu học phí bình quân tối đa của Trường theo quy định tại Quyết định này.

Đối với các đối tượng đã nhập học trước 4/4/2016, Trường thu học phí với mức tăng tối đa năm sau không quá 30% học phí của năm trước liền kề kể từ 4/4/2016.

Ngoài tiền lương ngạch, bậc theo quy định của Nhà nước, Trường quyết định thu nhập tăng thêm của người lao động từ nguồn chênh lệch thu lớn hơn chi sau khi đã trích lập các quỹ theo quy định, theo Quy chế chi tiêu nội bộ, bảo đảm công bằng và minh bạch.

Trường cao đẳng nghề LILAMA2 được hoạt động tự chủ

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường cao đẳng nghề LILAMA2 giai đoạn 2016-2019.

Theo đó, Trường được thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về việc thực hiện tự chủ nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế và hợp tác với doanh nghiệp.

Trong đó, Trường chủ động xây dựng nội dung chương trình đào tạo căn cứ vào chương trình đào tạo quốc tế bậc 6 theo khung 8 bậc của UNESCO - ISCED 2011 để cấp bằng tốt nghiệp và công nhận danh hiệu kỹ sư thực hành cho sinh viên tốt nghiệp theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp đối với từng ngành, nghề phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp và xã hội.

Bên cạnh đó, quyết định mở ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp theo nhu cầu của danh nghiệp và xã hội khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định, phù hợp với định hướng phát triển của Trường. Đối với ngành đào tạo mới không có trong danh mục giáo dục đào tạo do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành, Trường được quyết định mở ngành nhưng phải báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp về việc thí điểm ngành mới.

Về tổ chức bộ máy, nhân sự, Hội đồng trường là tổ chức quản trị, đại diện quyền sở hữu của Trường, có nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 11 của Luật Giáo dục nghề nghiệp. Hội đồng trường bầu Chủ tịch Hội đồng và Hiệu trưởng; Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng trường và Hiệu trưởng.

Trường được quyết định và chịu trách nhiệm về việc thành lập mới, tổ chức lại, sáp nhập, chia, tách, giải thể các đơn vị trực thuộc; quy định chức năng, nhiệm vụ, quy chế hoạt động của các đơn vị trực thuộc bảo đảm phát huy hiệu quả hoạt động của bộ máy. Quyết định cơ cấu và số lượng người làm việc; tuyển dụng, quản lý, sử dụng, phát triển đội ngũ viên chức, nhân viên hợp đồng trên cơ sở quy chế và chủ trương được Hội đồng trường thông qua, phù hợp với yêu cầu phát triển của Trường; ký kết hợp đồng làm việc và hợp đồng lao động, quản lý, sử dụng và chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật.

Học phí tối đa năm học 2016-2017 là 16,4 triệu đồng/người học/năm

Trường thực hiện cơ chế thu, quản lý học phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ và quy định tại Quyết định này. Mức thu học phí bình quân tối đa của chương trình đại trà trình độ trung cấp hệ chính quy năm 2016-2017 là 14,35 triệu đồng/người học/năm, trình độ cao đẳng là 16,4 triệu đồng/người học/năm.

Trường thực hiện tính toán và công khai mức thu học phí cụ thể cho từng nhóm nghề, chương trình đào tạo trước khi tuyển sinh, bảo đảm mức thu học phí bình quân (của các chương trình đại trà) không vượt quá mức thu học phí bình quân tối đa của Trường theo quy định tại Quyết định này.

Đối với các đối tượng đã nhập học trước 4/4/2016, Trường thu học phí với mức tăng tối đa năm sau không quá 30% học phí của năm trước liền kề kể từ 4/4/2016.

Cơ chế đặc thù cho Nhà máy nhiệt điện Long Phú III

Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương áp dụng cơ chế đặc thù thực hiện Dự án Nhà máy nhiệt điện Long Phú III.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam thực hiện theo quy định.

Bộ Công Thương chỉ đạo, hướng dẫn Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam (PVN) khẩn trương lập điều chỉnh quy hoạch Trung tâm Điện lực Long Phú và triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư Dự án, trình duyệt theo quy định.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030, trong đó Trung tâm Điện lực Long Phú hiện có 3 nhà máy nhiệt điện, gồm: Dự án Long Phú I (2x600 MW) do PVN đang thực hiện đầu tư, đưa vào vận hành năm 2018-2019; Dự án Long Phú II (công suất 2x660MW) do Công ty TATA Power của Ấn Độ đang triển khai các thủ tục đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, dự kiến đưa vào vận hành trong năm 2021-2022; Dự án Long Phú III có quy mô công suất 3x600MW, Thủ tướng Chính phủ giao PVN đầu tư, đưa vào vận hành năm 2021-2022.

Phấn đấu khôi phục cầu Ghềnh vượt tiến độ

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về tình hình khắc phục sự cố cầu Đồng Nai lớn (cầu Ghềnh).

Vụ tai nạn làm sập cầu Đồng Nai lớn ngày 20/3/2016 là sự cố hết sức nghiêm trọng, gây ách tắc hoàn toàn tuyến vận tải đường sắt đoạn từ ga Biên Hòa đến ga Sóng Thần và tuyến đường thủy nội địa trên sông Đồng Nai. Ngay sau khi sự cố xảy ra, Bộ Giao thông vận tải, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời chỉ đạo triển khai quyết liệt và tích cực trong công tác khắc phục; bảo đảm tổ chức vận tải ổn định, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến chủ hàng và hành khách đi tàu; bảo đảm vận tải và an toàn giao thông đường thủy.

Đồng thời, Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đề xuất phương án khôi phục cầu Đồng Nai lớn và đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương đầu tư theo lệnh khẩn cấp, bố trí kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2016. Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã huy động các đơn vị chủ lực của ngành thường trực tại hiện trường, thực hiện cơ chế phối hợp tại chỗ, liên tục, vừa thiết kế, vừa thi công, giám sát; đến nay, đã chỉ đạo hoàn thành một số công việc đạt và vượt tiến độ dự kiến.

Để sớm thông tuyến đường sắt Hà Nội-TPHCM, bảo đảm an toàn giao thông đường sắt, đường thủy, đường bộ, Phó Thủ tướng yêu cầu Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam bố trí phương án tổ chức chạy tàu, phối hợp điều chỉnh phương thức vận tải hợp lý, bảo đảm thuận lợi nhất cho hành khách và chủ hàng. UBND các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và TPHCM phối hợp, hỗ trợ Bộ Giao thông vận tải và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam trong công tác tổ chức vận tải, trung chuyển hành khách và hàng hóa.

Về công tác khôi phục cầu Đồng Nai lớn, Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tiến hành giao ban, kiểm tra thường xuyên, kịp thời đánh giá để đề ra và thực hiện các biện pháp tối ưu, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án; tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các đơn vị tư vấn, các nhà thầu thi công tích cực hơn nữa, phấn đấu hoàn thành khôi phục khẩn cấp cầu Đồng Nai lớn vượt tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình, tuyệt đối an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công.

UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương chỉ đạo thực hiện và hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đáp ứng kịp thời tiến độ dự án; có phương án bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông đường thủy trong quá trình thi công.

Ưu tiên cải tạo, nâng cấp ngay một số cầu yếu

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam khẩn trương rà soát các cầu trên các tuyến đường sắt, đặc biệt là tuyến đường sắt Hà Nội-TPHCM để có phương án phân kỳ đầu tư cải tạo, nâng cấp nhằm xóa bỏ các cầu yếu; trước mắt, rút kinh nghiệm từ công tác khắc phục sự cố nêu trên, ưu tiên triển khai cải tạo, nâng cấp ngay một số cầu yếu có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. Phấn đấu trước năm 2020, xóa bỏ hoàn toàn cầu yếu trên tuyến đường sắt Hà Nội-TPHCM.

Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp với các địa phương và các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai thực hiện kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường sắt, tập trung xóa bỏ đường ngang dân sinh qua đường sắt và các vị trí thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông đường sắt để bảo đảm an toàn giao thông đường sắt.

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có đường sắt đi qua phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam có phương án bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các tuyến đường sắt trên địa bàn.

Tổ chức Diễn đàn MDEC-Hậu Giang năm 2016

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh - Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đồng ý nội dung chương trình tổ chức các hoạt động Diễn đàn Hợp tác kinh tế vùng đồng bằng sông Cửu Long-Hậu Giang năm 2016 (MDEC-Hậu Giang 2016).

Phó Thủ tướng giao Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ thông báo cho các bộ, cơ quan, địa phương liên quan biết kế hoạch tổ chức Diễn đàn MDEC-Hậu Giang 2016.

MDEC-Hậu Giang 2016 có chủ đề "Đồng bằng sông Cửu Long - Chủ động hội nhập và phát triển bền vững” sẽ diễn ra từ ngày 11/7 đến 15/7/2016.

Dự kiến diễn đàn năm nay sẽ có 6 hoạt động chính, bao gồm: Lễ khai mạc MDEC-Hậu Giang 2016; hội nghị “Đồng bằng sông Cửu Long -  Chủ động hội nhập và phát triển”; diễn đàn doanh nghiệp; hội thảo về tín dụng ngân hàng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội; hội thảo “Hỗ trợ và thúc đẩy ứng dụng, đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp theo chuỗi giá trị”; hội nghị Ban chỉ đạo và bế mạc.

Diễn đàn MDEC là một hoạt động liên kết mở nhằm đẩy mạnh quảng bá hình ảnh và tiềm năng, thế mạnh của vùng. Tăng cường hợp tác kinh tế, xây dựng các chương trình hợp tác giữa các tỉnh, thành phố trong vùng với nhau, với các tỉnh, thành phố trong cả nước và với các bộ, ngành Trung ương. Khai thác có hiệu quả hơn các nguồn lực sẵn có của từng địa phương và vùng, đem lại sự tăng trưởng bền vững.

Đồng thời tăng cường hợp tác với nước ngoài, hợp tác với các nước có lợi ích liên quan trong việc quản lý và sử dụng tài nguyên sông Mekong; hợp tác xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư và du lịch.

Bên cạnh đó tập hợp những sáng kiến của các nhà khoa học trong và ngoài nước, các nhà quản lý của bộ, ngành Trung ương, các tỉnh thành phố trong vùng và các nhà doanh nghiệp theo từng chủ đề; báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành về cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho vùng phát triển mạnh mẽ, bền vững.

Từ năm 2007-2014 Diễn đàn MDEC được tổ chức luân phiên hàng năm tại các tỉnh, thành phố trong vùng. Năm 2015 chỉ tổ chức "Tuần lễ du lịch xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long" (không tổ chức MDEC), đến năm 2016 tiếp tục tổ chức MDEC và luân phiên 2 năm một lần./.

Bùi Thu Hương