(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong, Ngân hàng SinoPac – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng BPCE IOM - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong (TPB) tăng vốn điều lệ từ 5.550 tỷ đồng lên hơn 5.842 tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông TPB thông qua tại Nghị quyết số 01/2016/NQ-TPB.ĐHĐCĐ ngày 22/4/2016 và Hội đồng quản trị TPB thông qua tại Nghị quyết số 11/2016/NQ-TPB.HHĐQT ngày 23/05/2016.

Trong quá trình thực hiện tăng vốn điều lệ, TPB có trách nhiệm: Thực hiện các thủ tục pháp lý, chế độ thông tin, báo cáo liên quan đến việc tăng vốn điều lệ theo đúng quy định của pháp luật; kịp thời điều chỉnh kế hoạch tăng trưởng tín dụng của TPB phù hợp với chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2016 theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước; yêu cầu Tổ chức tài chính Quốc tế (IFC) tuân thủ các quy định của pháp luật về quyền cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức và các quy định pháp luật khác có liên quan. Sau khi hoàn tất các thủ tục tăng vốn, TPB có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động cho Ngân hàng Nhà nước.

Ngân hàng Nhà nước cũng chấp thuận việc Ngân hàng SinoPac chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh tăng vốn từ 25.951.077 đô la Mỹ lên 65.951.077 đô la Mỹ. Ngân hàng SinoPac chi nhánh TP Hồ Chí Minh có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn được cấp theo quy định của pháp luật hiện hành. Sau khi hoàn tất việc tăng vốn, Ngân hàng SinoPac nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn được cấp tại Giấy phép gửi Ngân hàng Nhà nước.

Ngoài ra, Ngân hàng BPCE International et Outre-Mer (BPCE IOM) chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận chấp thuận đề nghị thay đổi mức vốn được cấp thêm 15 triệu USD từ 61.708.685 USD lên mức 76.708.685 USD. BPCE IOM chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện việc thay đổi vốn được cấp theo quy định của pháp luật hiện hành. Sau khi hoàn tất việc tăng vốn, BPCE IOM chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn được cấp tại Giấy phép gửi Ngân hàng Nhà nước.

Lưu Thủy