(Chinhphu.vn) - Kết quả một nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí "Y học Tự nhiên" của Mỹ cho biết virus HIV gây bệnh AIDS có thể lẩn trốn trong tuỷ xương, tránh sự tấn công của các loại thuốc, sau đó chúng có thể "thức dậy" và gây bệnh.

?nh: M?ng thông tin Y t? Thành ph? H? Chí Minh

Phát hi?n m?i trên có th? giúp các nhà khoa h?c tìm ra nh?ng phuong pháp di?u tr? m?i d?i v?i can b?nh th? k? này.

Ti?n si Kathleen Collins và các d?ng nghi?p thu?c Ð?i h?c Michigan (M?) cho bi?t trong nh?ng nam g?n dây, các lo?i thu?c di?u tr? AIDS dã góp ph?n làm gi?m dáng k? s? ngu?i ch?t vì can b?nh này, song b?nh nhân c?n s? d?ng thu?c liên t?c trong su?t cu?c d?i ho?c m?i khi b?nh phát tri?n tr? l?i.

Ði?u này d?ng nghia v?i vi?c trong khi các lo?i thu?c chi?n d?u ch?ng l?i các HIV dang ho?t d?ng, thì m?t s? virút này v?n l?n tr?n dâu dó d? ch? di?u ki?n ho?t d?ng tr? l?i khi b?nh nhân ng?ng dùng thu?c.

Tru?c dây, các nhà khoa h?c cung dã phát hi?n virus HIV tr?n trong các lo?i t? bào khác. H? dã b?t d?u nghiên c?u phuong th?c t?n công chúng, nhung v?n chua hi?u qu?, chúng v?n còn t?n t?i ? dâu dó. Ti?n si Collins cho r?ng có th? còn nhi?u noi cu trú khác c?a HIV chua du?c phát hi?n.

M? bóc g? du?ng dây thi h? 

Các nhà di?u tra liên bang M? ngày 8/3 thông báo v?a bóc g? m?t du?ng dây thi h? giúp hàng ch?c công dân Trung Ðông có th? th?c vào M? b?ng du?ng du h?c nh? các van b?ng, ch?ng ch? gi?.

Eamonn Daniel Higgins, 46 tu?i, dã ph?i ra trình di?n tòa án t?i bang California v?i cáo bu?c âm muu gian l?n th? th?c. Nhà ch?c trách cung b?t gi? 16 ngu?i b? nghi là "khách hàng" c?a Higgins và hi?n v?n dang cu trú t?i mi?n Nam California.

Theo các nhà di?u tra, du?ng dây c?a Higgins ho?t d?ng t? nam 2002 d?n 2009. Trong 7 nam dó, m?i d?i tu?ng sinh viên ngo?i qu?c vi?n d?n du?ng dây này ph?i chi kho?ng 1.500 USD cho m?i gi?y t? xác nh?n dã vu?t qua các k? ki?m tra ti?ng Anh, ti?u lu?n, toán h?c, thi h?c k? và các khóa h?c khác.

Ð?ng d?t ? Chilê làm nhi?u thành ph? b? d?ch chuy?n

Tr?n d?ng d?t m?nh 8,8 d? Richter ? Chile cu?i tháng tru?c dã làm nhi?u thành ph? ? khu v?c Nam M? d?ch chuy?n v? phía Tây. S? d?ch chuy?n d?a ch?t th?m chí du?c ghi nh?n ? t?n vùng qu?n d?o xa xôi Malvinas, g?n Argentina

Thông tin trên du?c tru?ng Ð?i h?c Ohio State University c?a M? công b? ngày 8/3 sau khi các nhà khoa h?c Chile và M? ph?i h?p nghiên c?u dánh giá.

Theo tính toán so b? trên co s? s? li?u thu du?c t? các tr?m d?nh v? toàn c?u, Concepcion, thành ph? l?n th? hai c?a Chilê, dã d?ch chuy?n t?i 3,04 mét v? phía Tây, trong khi th? dô Santiago cung d?ch chuy?n 27,7 cm v? cùng phía. ? b? bi?n phía Ðông c?a Nam M?, th? dô Buenos Aires c?a Argentina cung d?ch chuy?n g?n 4 cm v? phía Tây.                                                

T?o ra ph?n v?t ch?t

Bên trong m?t máy gia t?c h?t - công c? d? t?o ra ph?n v?t ch?t

Các nhà khoa h?c Phòng thí nghi?m qu?c gia Brookhaven (New York) thu?c B? Nang lu?ng M? dã t?o ra lo?i v?t ch?t k? l? chua t?ng th?y trên th? gi?i b?ng vi?c cho các nguyên t? vàng tích di?n va ch?m nhau v?i t?c d? siêu cao trong máy gia t?c h?t.

Trong s? các h?t du?c t?o ra t? va ch?m v?i t?c d? siêu cao này, có lo?i h?t k? d? du?c g?i là ph?n siêu h?t nhân nguyên t? triti. H?t k? d? này không ch? du?c coi là ph?n v?t ch?t mà còn là d?ng v?t ch?t d?c bi?t.

Các nhà khoa h?c M? xác d?nh ph?n v?t ch?t dã t?n t?i ? giai do?n s?m nh?t c?a vu tr?. Ph?n v?t ch?t gi?ng nhu hình ?nh trong guong c?a v?t ch?t. M?i ph?n t? d?u có d?i tác ph?n v?t ch?t và khi cho chúng ti?p xúc v?i nhau, chúng s? t? hu? di?t nhau.

M?c dù chúng không t?n t?i trên Trái Ð?t nhung chúng ?n trong các noi r?t d?m d?c và r?t nóng trong vu tr? nhu trong trung tâm các ngôi sao. Chúng cung có th? dã t?n t?i khi vu tr? còn r?t tr? và tích d?y nang lu?ng. T?t c? v?t ch?t du?c bao g?n trong m?t kho?ng không r?t nh? và nóng.

Ðây là l?n d?u tiên ph?n v?t ch?t du?c t?o ra trong Phòng thí nghi?m. Chúng t? bi?n m?t trong vòng chua d?y 1 ph?n t? giây, không d? th?i gian  d? có th? va d?p v?i các v?t ch?t bình thu?ng khác.

Ma túy có th? tr? thành "th?m h?a y t?"

Ngày 8/3, Giám d?c di?u hành Van phòng Ma túy và T?i ph?m c?a LHQ (UNODC) Antonio Maria Costa c?nh báo n?u không ngan ch?n du?c n?n s? d?ng ma túy tràn lan hi?n nay, "th?m h?a y t?" có th? x?y ra ? các nu?c dang phát tri?n.

Ông cho bi?t tuy nghi?n ma túy có th? ch?a tr? du?c, nhung ngu?i nghi?n ? các nu?c nghèo ít có di?u ki?n ti?p c?n d?ch v? cai nghi?n hon. Vì th? UNODC dang cùng T? ch?c Y t? th? gi?i (WHO) tri?n khai chuong trình cai nghi?n ma túy trên di?n r?ng.

Ð?ng th?i UNODC cung ph?i h?p v?i Chuong trình phòng ch?ng HIV/AIDS c?a LHQ (UNAIDS) tri?n khai chuong trình ngan ch?n lây lan d?ch b?nh qua du?ng tiêm chích.

Lu?ng oxy th?p ? các d?i duong de d?a h? sinh thái bi?n 

Ð?i duong là noi có m?t d? da d?ng sinh h?c thu?c lo?i cao nh?t trên trái d?t

Các nhà khoa h?c th? gi?i v?a phát hi?n hàm lu?ng oxy hi?n dang ? m?c th?p t?i d?i duong trên Trái Ð?t và c?nh báo hi?n tu?ng này có th? là d?u hi?u thay d?i co b?n m?i liên quan bi?n d?i khí h?u toàn c?u.

Hàm lu?ng oxy th?p có th? làm gián do?n các h? sinh thái du?i các d?i duong và de d?a các ngu?n h?i s?n. T?i m?t s? khu v?c có hàm lu?ng oxy g?n nhu b?ng 0 ngoài khoi các bang Washington và Oregon c?a M? d?y r?y xác sinh v?t và c? bi?n ch?t du?i dáy d?i duong, d?ng th?i l?i t?o môi tru?ng s?ng thu?n l?i cho các loài vi khu?n d?c h?i phát tri?n.

Các khu v?c có hàm lu?ng oxy th?p dang lan r?ng hàng nghìn km vuông du?i b? m?t Thái Bình Duong, Ð?i Tây Duong và ?n Ð? Duong, lan c? lên trên b? m?t ? Tây B?c Thái Bình Duong, th?m chí xâm l?n các khu v?c g?n b? c?a th?m l?c d?a.

Campuchia: 14 trên 24 ti?nh co´ bê?nh nhân cu´m A/H1N1

Cho dê´n nga`y 8/3, Campuchia da~ co´ 562 truo`ng ho?p bê?nh nhân nhiê~m cu´m A/H1N1 ta?i 14/24 ti?nh tha`nh phô´.

Theo ông Li So Van, Pho´ Cu?c truo?ng Cu?c Y tê´ du? pho`ng, Bô? Y Tê´ Campuchia cho biê´t thêm trong ca´c truo`ng ho?p trên da~ co´ 6 bê?nh nhân bi? chê´t.

Cung theo Bô? Y tê´ Campuchia, ti´nh tu` dâ`u nam 2010 dê´n nay, ta?i 5 ti?nh, tha`nh phô´ cu?a Campuchia da~ xuâ´t hiê?n bê?nh tiêu cha?y câ´p ti´nh nghi ngo` nhiê~m ta? la`m cho 8 nguo`i bi? chê´t.

Linh Ð?c