(Chinhphu.vn) – Công ty của ông Nguyễn Nam Hải đang thi công một công trình với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Chủ đầu tư yêu cầu Công ty ông lập hồ sơ dự toán điều chỉnh, bổ sung do bù trượt giá. Ông Hải hỏi, hồ sơ này có phải do đơn vị thi công lập không? Đơn giá chênh lệch trong dự toán điều chỉnh, bổ sung do bù trượt giá có thể làm phụ lục hợp đồng để thanh toán cho nhà thầu không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 4 Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng, chủ đầu tư có trách nhiệm phê duyệt hoặc trình phê duyệt dự toán bổ sung phát sinh (trừ trường hợp quy định tại Điểm c, Khoản 4, Điều 3) Thông tư này do nhà thầu lập, làm cơ sở ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng.

Nhà thầu lập dự toán bổ sung, phát sinh trên cơ sở khối lượng bổ sung, phát sinh được thống nhất giữa các bên, quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và các thảo thuận trong hợp đồng.

Theo quy định trên việc lập hồ sơ dự toán điều chỉnh, bổ sung do nhà thầu lập là phù hợp với quy định.

Việc điều chỉnh, bổ sung do bù trượt giá được quy định tại Khoản 1, Điều 4 Thông tư số 07/2016/TT-BXD, theo đó, “Đối với các trường hợp được điều chỉnh giá hợp đồng nêu tại Điều 3 (trừ trường hợp quy định tại Điểm c, Khoản 4, Điều 3) Thông tư này, các bên phải ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng làm cơ sở để điều chỉnh giá hợp đồng”.

Chinhphu.vn