(Chinhphu.vn) – Gia đình ông Lê Trí Linh hiện sinh sống tại TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Bố ông là thương binh hạng 2/4, mẹ ông là hội viên Hội người mù. Hiện tại bố mẹ ông Linh có nhà, đất ở ổn định, đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thửa đất này trước đây do bố mẹ ông Linh nhận chuyển nhượng của người khác, khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa được hưởng hỗ trợ tiền sử dụng đất. Tháng 4/1988 bố mẹ ông có nhận chuyển nhượng thêm một thửa đất khác. Thửa đất này chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Nay bố mẹ ông Linh có nhu cầu làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng  thửa đất này. Ủy ban nhân dân phường nơi bố mẹ ông đang sinh sống có văn bản khẳng định bố ông chưa được UBND phường xét hỗ trợ tiền sử dụng đất lần nào.

Căn cứ quy định hiện hành về chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở, ông Linh hỏi, khi thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước (nộp tiền sử dụng đất) đối với thửa đất xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bố ông có được xét miễn, giảm theo chế độ không vì bố ông chưa được miễn, giảm tiền sử dụng đất lần nào? Tỷ lệ miễn, giảm thế nào?

Về vấn đề này, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 11,12 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Điều 13, 14 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 19/5/2014 của Bộ Tài chính thì người có công với cách mạng được miễn, giảm tiền sử dụng đất trong hạn mức trong trường hợp được Nhà nước giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định của pháp luật về người có công.

Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng chỉ được thực hiện khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đất theo pháp luật về người có công.

Theo Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/4/2014 của Chính phủ quy định:

“Hộ gia đình, cả nhân thuộc đối tượng được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất thì chỉ được miễn hoặc giảm một lần trong trường hợp: Được Nhà nước giao đất để làm nhà ở hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khác sang làm đất ở hoặc được cấp Giấy chứng nhận quyển sử dụng đất ở”.

Theo Quyết định số 3352/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ủy quyền ra quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất khi thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người có công với cách mạng thì việc tổ chức xét duyệt và ra quyết định miễn giảm tiền sử dụng đất và chuyển thông tin đến Chi cục Thuế để ban hành quyết định về số tiền sử dụng đất được miễn, giảm đối với các đối tượng là người có công với cách mạng thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Hạ Long.

Do đó, Sở Tài nguyên va Môi trường đề nghị ông Linh gửi hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất đến UBND thành phố Hạ Long để được xem xét miễn giảm tiền sử dụng đất theo thẩm quyền.

Chinhphu.vn