(Chinhphu.vn) - Chính phủ sẽ thành lập hệ thống cơ quan quản lý nhà nước thống nhất từ trung ương đến địa phương đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác.

HTX nông nghiệp được hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng chung phục vụ sản xuất và đời sống của thành viên.

Đây là định hướng được nêu trong Dự thảo Luật Hợp tác xã (HTX) đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo và đưa ra lấy ý kiến nhân dân. 

Thống nhất quản lý từ trung ương đến địa phương đối với HTX

Dành cả chương X quy định về quản lý nhà nước đối với HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác, Dự thảo đã làm rõ hơn các quy định về chức năng quản lý nhà nước của từng Bộ, ngành, UBND các cấp đối với sự phát triển HTX.

Đặc biệt, quy định cụ thể hơn về trách nhiệm của UBND các cấp chính quyền đối với HTX như: Tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ cho việc hình thành và phát triển HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác thuộc địa phương mình; hướng dẫn, khuyến khích các HTX phối hợp cùng hoạt động vì lợi ích của nhân dân ở địa phương.

Chính phủ sẽ thành lập hệ thống cơ quan quản lý nhà nước thống nhất từ trung ương đến địa phương đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác.

Nếu được ban hành, Luật này sẽ thay thế Luật Hợp tác xã năm 2003.

Dự thảo Luật này có nhiều điểm mới nhằm xây dựng khung pháp lý cơ bản phù hợp với bản chất của HTX, tạo điều kiện cho HTX hoạt động và phát triển một cách tự chủ, vững chắc.

HTX tập trung làm tốt khâu dịch vụ đầu vào và đầu ra

Dự thảo cũng thể chế hóa đầy đủ quan điểm của Đảng, theo đó HTX trước hết tập trung làm tốt các khâu dịch vụ đầu vào, đầu ra phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của hộ thành viên, trên cơ sở đảm bảo quyền tự chủ của kinh tế hộ, trang trại, hỗ trợ cho kinh tế hộ, trang trại phát triển phù hợp với nguyên tắc tổ chức của HTX và cơ chế thị trường.

Ngoài những chính sách hiện hành, dự thảo Luật bổ sung thêm một số chính sách đặc thù đối với HTX như miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập phát sinh từ giao dịch giữa HTX với thành viên để phù hợp với bản chất tổ chức HTX. Ngoài các chính sách chung áp dụng cho HTX, riêng HTX nông nghiệp còn được hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng chung phục vụ sản xuất và đời sống của thành viên.

Làm rõ vai trò người chủ của thành viên HTX

Dự thảo quy định rõ, HTX là tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân do ít nhất 7 cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân (sau đây gọi chung là thành viên) thành lập, trên cơ sở tự nguyện liên kết với nhau để giúp nhau thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo ra sản phẩm, dịch vụ đáp ứng các nhu cầu và nguyện vọng chung về kinh tế, xã hội và văn hoá của thành viên.

Tại các Điều 47, 48, 58, 59 quy định quyền và nghĩa vụ của thành viên HTX, liên hiệp HTX, dự thảo đã làm rõ hơn vai trò người chủ của xã viên đối với tổ chức HTX, cùng lập ra HTX để phục vụ cho chính mình, đồng thời phải bắt buộc sử dụng dịch vụ của hợp tác xã hoặc phải là người lao động của HTX.

Cụ thể, thành viên HTX được quyền yêu cầu HTX cung cấp sản phẩm, dịch vụ của HTX; được ưu tiên làm việc cho HTX (trong trường hợp HTX được thành lập nhằm mục đích tạo việc làm cho thành viên thì thành viên có quyền yêu cầu HTX phải cung cấp việc làm; được chia lợi nhuận sau khi HTX đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật... Đồng thời, thành viên HTX phải góp vốn vào HTX; mức vốn góp tối đa của một thành viên không vượt quá 20% vốn điều lệ của HTX; chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của HTX trong phạm vi số vốn cam kết góp vào HTX...

Đồng thời, dự thảo cũng quy định rõ quyền và nghĩa vụ của HTX, liên hiệp HTX, trước hết phải cung cấp dịch vụ cho thành viên hoặc tạo việc làm cho thành viên để bảo đảm bản chất đích thực của tổ chức. Tuy nhiên, dự thảo cũng cho phép HTX được quyền bán sản phẩm, dịch vụ của mình cho thị trường bên ngoài cộng đồng thành viên với mức tối đa 20% tổng doanh số của HTX để vừa phù hợp với thực tế nước ta hiện nay và tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế.

Phân phối lãi theo mức độ sử dụng dịch vụ của HTX

Sau khi thực hiện xong nghĩa vụ thuế, lợi nhuận của HTX, liên hiệp HTX được phân phối theo thứ tự: 1-Trích lập quỹ phát triển sản xuất, quỹ dự phòng và các quỹ khác của HTX. 2-Phần lợi nhuận còn lại chia cho thành viên theo mức độ sử dụng dịch vụ của HTX và mức vốn góp do đại hội thành viên quyết định nhưng tỷ lệ chia theo mức độ sử dụng dịch vụ của HTX không thấp hơn 70% phần lợi nhuận còn lại sau khi đã trích lập các quỹ.

Dự thảo cũng bổ sung quy định thực hiện chế độ kiểm toán đối với HTX, liên hiệp HTX. Cụ thể, HTX, liên hiệp HTX thực hiện chế độ kiểm toán riêng theo quy định của Chính phủ và khuyến khích các HTX thực hiện chế độ kiểm toán độc lập.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo Luậtgóp ý.

Cổng TTĐT Chính phủ