(Chinhphu.vn) – Đơn vị của ông Trần Trọng Nhân (An Giang) được Sở Thông tin và Truyền thông giao sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp hàng năm cho việc nâng cấp, bảo trì phần mềm thương mại nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) có tổng giá trị trên 100 triệu đồng.

Ông Nhân hỏi, đơn vị có được áp dụng quy định tại Thông tư số 21/2010/TT-BTTTT ngày 8/9/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông hay không? Đơn vị của ông có quyền thuê tư vấn lập đề cương và dự toán chi tiết, tư vấn thẩm định giá đề cương và dự toán chi tiết có được thanh toán các chi phí thuê tư vấn không?

Về vấn đề này, Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời như sau:

Ngày 8/9/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 21/2010/TT-BTTTT quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án. Đến ngày 15/2/2012, liên Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước.

Căn cứ phạm vi áp dụng và nội dung của hai Thông tư trên, đối với nội dung chi nâng cấp phần mềm thương mại nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của hệ thống CNTT sử dụng nguồn vốn sự nghiệp có mức vốn phù hợp với quy định tại Thông tư số 21/2010/TT-BTTTT thì đơn vị thực hiện theo quy định tại Thông tư số 21/2010/TT-BTTTT. Đối với nội dung chi bảo trì phần mềm thương mại sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp thì đơn vị thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 3, Điều 9 Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT.

Sau khi đơn vị xác định được nội dung chi của đơn vị mình thuộc đối tượng phải thực hiện theo Thông tư số 21/2010/TT-BTTTT thì đơn vị có quyền thuê tư vấn lập đề cương và dự toán chi tiết (Khoản 1, Điều 4 Thông tư số 21/2010/TT-BTTTT).

Ngoài ra, tùy vào yêu cầu và quy mô của hoạt động ứng dụng CNTT đó mà đơn vị có thể thuê tư vấn thẩm định giá đề cương và dự toán chi tiết. Việc thanh toán các chi phí thuê tư vấn trên được thực hiện theo quy định hiện hành và theo thỏa thuận giữa bên thuê và bên được thuê.

Chinhphu.vn