(Chinhphu.vn) – Trường hợp nhà thầu thực hiện hợp đồng trước đó không có khả năng tiếp tục thực hiện gói thầu mua sắm trực tiếp thì được áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp đối với nhà thầu khác nếu đáp ứng các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật, giá theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu trước đó.

Theo Điểm a Khoản 2 Điều 24 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013: “Mua sắm trực tiếp được thực hiện khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: Nhà thầu đã trúng thầu thông qua đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế, đã ký hợp đồng thực hiện gói thầu trước đó”.

Theo Điểm a Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập: “Gói thầu được áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: Nhà thầu đã trúng thầu cung cấp thuốc thông qua đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế, đã ký hợp đồng thực hiện gói thầu trước đó".

Bà Cao Thị Thu Hiền (TP. Hà Nội) hỏi, như vậy, trong trường hợp Bệnh viện A nằm trên địa bàn tỉnh B muốn sử dụng hình thức mua sắm trực tiếp thì hợp đồng đã ký trước đó bắt buộc phải là hợp đồng đã ký với Bệnh viện A hay bất kỳ hợp đồng đã ký với một đơn vị nào khác mà thỏa mãn mọi điều kiện của mua sắm trực tiếp?

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập (Thông tư 11): “Trường hợp nhà thầu thực hiện hợp đồng trước đó không có khả năng tiếp tục thực hiện gói thầu mua sắm trực tiếp  thì được áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp đối với nhà thầu khác nếu đáp ứng các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật, giá theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu trước đó”.

Như vậy, được phép mua sắm trực tiếp với nhà thầu khác khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 11.

Chinhphu.vn