(Chinhphu.vn) – Ông Bùi Kim Khánh (Vĩnh Phúc) hỏi: Đối với gói thầu quy có mô hơn 20 tỷ đồng, bên mời thầu có được đưa ra yêu cầu hệ số k của công thức tính mức doanh thu trung bình hàng năm là 1 không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Chương III, mục 2.1, ghi chú số 6, Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cách tính toán thông thường về mức yêu cầu doanh thu bình quân hàng năm:

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hàng năm = (Giá gói thầu/thời gian thực hiện hợp đồng theo năm) x k.

Thông thường yêu cầu hệ số “k” trong công thức này là từ 1,5 đến 2.

Trường hợp thời gian thực hiện hợp đồng dưới 1 năm thì cách tính doanh thu như sau:

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu trung bình hàng năm = Giá gói thầu x k.

Thông thường yêu cầu hệ số “k” trong công thức này là 1,5.

Đối với trường hợp của ông Khánh, việc đưa ra yêu cầu về doanh thu trung bình hàng năm trong hồ sơ mời thầu phải tuân thủ theo quy định nêu trên.

Chinhphu.vn