(Chinhphu.vn) – Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu phải căn cứ vào nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu (trong đó có hình thức lựa chọn nhà thầu) đã được người có thẩm quyền phê duyệt.

Bà Nguyễn Thị Minh Dung (Đà Nẵng) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn tình huống như sau:

Chủ đầu tư là bên mời thầu có phê duyệt dự án mua sắm hàng hóa. Tờ trình và báo cáo thẩm định ghi hình thức lựa chọn nhà thầu là chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nội dung thuyết minh, không ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Quyết định phê duyệt dự án không ghi rõ hình thức lựa chọn nhà thầu là chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu với lý do Luật Đấu thầu không quy định hình thức này.

Khi đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống đấu thầu điện tử lại đăng là hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn. Thực hiện lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn.

Bà Dung hỏi, việc tổ chức lựa chọn nhà thầu như trên có phù hợp quy định của pháp luật về đấu thầu không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Đối với trường hợp của bà Dung, việc tổ chức lựa chọn nhà thầu phải căn cứ vào nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu (trong đó có hình thức lựa chọn nhà thầu) đã được người có thẩm quyền phê duyệt.

Trường hợp trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu phê duyệt hình thức lựa chọn nhà thầu là chào hàng cạnh tranh và gói thầu đủ điều kiện để áp dụng chào hàng cạnh tranh rút gọn theo quy định tại Khoản 2, Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP thì khi thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bên mời thầu được áp dụng quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn theo quy định tại Điều 59 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Chinhphu.vn