(Chinhphu.vn) – Bệnh viện của ông Phạm Đăng Quỳnh (TPHCM) áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp vật tư y tế theo kết quả đấu thầu rộng rãi của bệnh viện khác trong khu vực, với giá mua nhỏ hơn 130%. Bệnh viện ông sử dụng kết quả đấu thầu rộng rãi của bệnh viện khác (kết quả vẫn còn hiệu lực thời gian dưới 12 tháng).

Ông Quỳnh hỏi, bệnh viện ông áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp dùng kết quả đấu thầu rộng rãi của bệnh viện này là đúng hay sai?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 2 Điều 24 Luật Đấu thầu quy định mua sắm trực tiếp được áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa tương tự thuộc cùng một dự án, dự toán mua sắm hoặc thuộc dự án, dự toán mua sắm khác. Mua sắm trực tiếp được thực hiện khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

- Nhà thầu đã trúng thầu thông qua đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế và đã ký hợp đồng thực hiện gói thầu trước đó;

- Gói thầu có nội dung, tính chất tương tự và quy mô nhỏ hơn 130% so với gói thầu đã ký hợp đồng trước đó;

- Đơn giá của các phần việc thuộc gói thầu áp dụng mua sắm trực tiếp không được vượt đơn giá của các phần việc tương ứng thuộc gói thầu tương tự đã ký hợp đồng trước đó;

- Thời hạn từ khi ký hợp đồng của gói thầu trước đó đến ngày phê duyệt kết quả mua sắm trực tiếp không quá 12 tháng.

Đối với vấn đề của ông Quỳnh, trường hợp gói thầu mua sắm vật tư y tế đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định nêu trên thì được áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp.

Chinhphu.vn