(Chinhphu.vn) – Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu và thương thảo hợp đồng, nếu phát hiện khối lượng mời thầu nêu trong bảng tiên lượng mời thầu thiếu so với hồ sơ thiết kế thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu phải bổ sung khối lượng công việc thiếu đó trên cơ sở đơn giá đã chào.

Bà Minh Anh (Cà Mau) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn trường hợp như sau:

Giá gói thầu A được duyệt 10,694 tỷ đồng, nhà thầu B tham dự thầu gói thầu A là 7,421 tỷ đồng (nhà thầu không có thư giảm giá), sau khi hiệu chỉnh số học, thì nhà thầu B trúng thầu với số tiền 7,698 tỷ đồng. Như vậy, tỷ lệ giảm giá của nhà thầu so với gói thầu được duyệt là 28,1%.

Nhưng khi ký thương thảo hợp đồng thì nhà thầu phát hiện ra khối lượng thiếu nên giữa nhà thầu và chủ đầu tư ký bổ sung khối lượng thiếu là 251 triệu đồng.

Bà Minh Anh hỏi, khi phê duyệt kết quả trúng thầu thì giá trị khối lượng phát sinh (251 triệu đồng) có phải giảm giá theo tỷ lệ 28,1% so với giá trị được duyệt không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điểm b, Khoản 3, Điều 19 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc thương thảo hợp đồng không được làm thay đổi đơn giá dự thầu của nhà thầu sau khi sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch và trừ đi giá trị giảm giá (nếu có).

Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu và thương thảo hợp đồng, nếu phát hiện khối lượng mời thầu nêu trong bảng tiên lượng mời thầu thiếu so với hồ sơ thiết kế thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu phải bổ sung khối lượng công việc thiếu đó trên cơ sở đơn giá đã chào; trường hợp trong hồ sơ dự thầu chưa có đơn giá thì bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định việc áp đơn giá nêu trong dự toán đã phê duyệt đối với khối lượng công việc thiếu so với hồ sơ thiết kế hoặc đơn giá của nhà thầu khác đã vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật nếu đơn giá này thấp hơn đơn giá đã phê duyệt trong dự toán gói thầu.

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 7 Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu được thực hiện trên cơ sở kết quả xếp hạng nhà thầu và thương thảo hợp đồng.

Đối với vấn đề của bà Minh Anh, việc thương thảo hợp đồng và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo quy định nêu trên.

Chinhphu.vn