(Chinhphu.vn) – Bà Lê Thị Hòa (Đà Nẵng) hỏi, gói thầu mua sắm thiết bị cơ giới hóa phục vụ sản xuất nông nghiệp từ nguồn ngân sách Nhà nước hỗ trợ thuộc đối tượng nào trong phạm vi điều chỉnh của Điều 1 Luật Đấu thầu?

Những nội dung mua sắm nêu trên gồm: Hỗ trợ lò sấy lúa cho hợp tác xã nông nghiệp giá trị trên 200 triệu đồng; ngân sách hỗ trợ 50% dây chuyền đóng bịch phôi nấm và hợp tác xã đối ứng 50%, tổng giá trị thiết bị có giá trị trên 200 triệu đồng.

Bà Hòa hỏi, nếu thuộc phạm vi điều chỉnh tại Điều 1 Luật Đấu thầu thì áp dụng hình thức mua sắm nào là phù hợp?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp gói thầu mua sắm thiết bị sản xuất nông nghiệp nêu trong câu hỏi của bà Hòa thuộc dự án đầu tư phát triển nêu tại Điểm a, Điểm b, Điểm c, Khoản 1 Điều 1 Luật Đấu thầu hoặc là hoạt động mua sắm thường xuyên theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 1 Luật Đấu thầu thì thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu.

Đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu thì việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu thực hiện theo một trong các điều quy định tại Mục 1 Chương II Luật Đấu thầu.

Chinhphu.vn