(Chinhphu.vn) – Nếu nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh có một hoặc một số tài sản có khả năng thanh khoản cao hoặc cam kết tín dụng của tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam với giá trị đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu thì được đánh giá "đạt" ở nội dung này.

Theo ông Thành Trung (An Giang) tham khảo Khoản 3.3 Mục 2.1 Chương III hồ sơ mời thầu được phê duyệt có quy định "nhà thầu chứng minh bằng cam kết tín dụng của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hợp pháp thì cam kết tín dụng này phải bảo đảm rằng nhà thầu đã có đủ điều kiện được cấp tín dụng phục vụ cho việc thi công gói thầu này và không yêu cầu các điều kiện và nội dung khác để bắt buộc nhà thầu (công ty) được cấp tín dụng”.

Khi tham dự nhà thầu A có thư cam kết của ngân hàng cung cấp tín dụng giá trị đáp ứng theo hồ sơ mời thầu, tuy nhiên ngân hàng lại có thêm điều kiện là "nhà thầu A bảo đảm đáp ứng đầy đủ các điều kiện vay vốn theo quy chế, quy định cho vay tại thời điểm vay vốn của Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam".

Theo ý kiến của tư vấn xét thầu, thư cam kết này không đáp ứng theo hồ sơ mời thầu, vì tại thời điểm mở thầu nhà thầu này chưa chắc có được số tiền theo yêu cầu trong hồ sơ mời thầu, vì còn sự ràng buộc của ngân hàng. Tư vấn loại nhà thầu này vì lý do trên.

Ông Trung hỏi, tư vấn đánh giá như vậy có đúng không? Hồ sơ mời thầu quy định như vậy có phù hợp theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo hướng dẫn tại phần ghi chú số (9) Mục 2.1 Chương III và phần ghi chú tại Mẫu số 10 Chương IV Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tài sản có khả năng thanh khoản cao là tiền mặt và tương đương tiền mặt, các công cụ tài chính ngắn hạn, các chứng khoán sẵn sàng để bán, chứng khoán dễ bán, các khoản phải thu thương mại, các khoản phải thu tài chính ngắn hạn và các tài sản khác mà có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng 1 năm.

Trường hợp trong hồ sơ dự thầu, nhà thầu có nộp kèm theo bản cam kết tín dụng của tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, trong đó cam kết sẽ cung cấp tín dụng cho nhà thầu để thực hiện gói thầu đang xét với hạn mức tối thiểu bằng giá trị yêu cầu theo hồ sơ mời thầu trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng thì nhà thầu được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu.

Đối với vấn đề của Công ty, khi tham dự thầu, nếu nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh có một hoặc một số tài sản có khả năng thanh khoản cao theo hướng dẫn nêu trên hoặc cam kết tín dụng của tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam với giá trị đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu thì được đánh giá "đạt" ở nội dung này.

Cam kết tín dụng của ngân hàng phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về tín dụng, trong đó có sự ràng buộc và điều kiện giữa hai bên.

Chinhphu.vn