(Chinhphu.vn) – Theo quy định, đối với trường hợp thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án, tiến độ thực hiện dự án là sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Theo phản ánh của 1 nhà đầu tư (NĐT) tại Thành phố Hồ Chí Minh, NĐT nộp hồ sơ đăng ký dự án đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh. Trong hồ sơ, NĐT đăng ký tiến độ thực hiện dự án là Quý III/2019 - Quý IV/2019 bắt đầu hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên, NĐT nhận được yêu cầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh về việc phải kê khai tiến độ thực hiện dự án cho phù hợp theo Khoản 1, Điều 44 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ: “b) Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điểm a Khoản này, NĐT thực hiện thủ tục thành lập tổ chức kinh tế để triển khai dự án đầu tư và các hoạt động kinh doanh”. Cụ thể là tiến độ thực hiện dự án là khi dự án bắt đầu hoạt động sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Theo Biểu mẫu I.3 tại Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn kê khai tiến độ thực hiện dự án như sau:

“6. Tiến độ thực hiện dự án (ghi theo mốc thời điểm tháng (hoặc quý)/năm.

Ví dụ: tháng 01 (hoặc quý I/2018): Dự kiến tiến độ chuẩn bị đầu tư, đền bù giải phóng mặt bằng, thời gian xây dựng, thời gian vận hành sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ...”.

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, NĐT đề nghị giải đáp, NĐT đăng ký tiến độ thực hiện dự án là Quý III/2019 - Quý IV/2019 bắt đầu hoạt động kinh doanh thì có đúng quy định không? Việc yêu cầu NĐT bổ sung hồ sơ như vậy có đúng quy định không?

Theo quan điểm của NĐT, tiến độ thực hiện dự án phụ thuộc vào kế hoạch đầu tư kinh doanh của NĐT, NĐT đăng ký và tự chịu trách nhiệm. Nếu triển khai dự án không đúng tiến độ hoặc không đúng quy định về thời hạn triển khai dự án, cơ quan thẩm quyền có quyền xử phạt, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Việc can thiệp như trên là áp dụng pháp luật tùy tiện, gây khó khăn cho NĐT và không phù hợp với chính sách thu hút đầu tư hiện nay.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Điều 55 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định về việc thành lập tổ chức kinh tế của NĐT nước ngoài. Theo đó, NĐT nước ngoài thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại các Điều 29, 30 và 31 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định, NĐT thực hiện thủ tục thành lập tổ chức kinh tế để triển khai dự án đầu tư và các hoạt động kinh doanh.

Khoản 1 Điều 45 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP quy định, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương, tổ chức kinh tế do NĐT nước ngoài thành lập là NĐT thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Căn cứ các quy định nêu trên, đối với trường hợp thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án, tiến độ thực hiện dự án là sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Chinhphu.vn