(Chinhphu.vn) – UBND tỉnh Tuyên Quang vừa có báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri, kết quả biểu quyết của Hội đồng nhân dân ở các đơn vị hành chính có liên quan đến sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2019 – 2021.

Theo đó, về việc sắp xếp xã Sầm Dương với xã Lâm Xuyên, huyện Sơn Dương, tại xã Sầm Dương, có 1.485/1.507 cử tri tham gia bỏ phiếu, trong đó, 1.304 cử tri đồng ý, đạt tỷ lệ 86,53%.

Tại xã Lâm Xuyên, có 1.937/1.939 cử tri tham gia bỏ phiếu, trong đó, 1.926 cử tri đồng ý, đạt tỷ lệ 99,33%.

Về việc sắp xếp xã Thanh Phát với xã Tuân Lộ, huyện Sơn Dương, tại xã Thanh Phát, có 807/824 cử tri tham gia bỏ phiếu, trong đó, 734 cử tri đồng ý, đạt tỷ lệ 89,08%.

Tại xã Tuân Lộ, có 3.465/3.531 cử tri tham gia bỏ phiếu, trong đó, 3.298 cử tri đồng ý, đạt tỷ lệ 93,4%.

Bên cạnh đó, 100% đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân huyện Sơn Dương và Hội đồng nhân dân các xã Sầm Dương, Lâm Xuyên, Thanh Phát, Tuân Lộ dự họp đồng ý với việc sắp xếp sắp xếp xã Sầm Dương với xã Lâm Xuyên, xã Thanh Phát với xã Tuân Lộ.

Mời bạn đọc xem toàn văn báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri, kết quả biểu quyết của Hội đồng nhân dân ở các đơn vị hành chính có liên quan đến sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2019 – 2021 tại đây.

Thanh Hoài