(Chinhphu.vn) - Bộ Công an đang dự thảo Thông tư quy định về quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát đường thủy.

Theo dự thảo, trên mỗi tuyến giao thông đường thủy nội địa qua mỗi địa phương được bố trí một hoặc nhiều tổ tuần tra, kiểm soát. Mỗi tổ do Tổ trưởng chỉ huy và các tổ viên. Số lượng cán bộ trong một tổ tuần tra, kiểm soát do Thủy đội trưởng, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát đường thủy, Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy hoặc Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quyết định nhưng phải bảo đảm yêu cầu sau:

a- Tuần tra, kiểm soát lưu động bằng tàu gồm: Tổ trưởng, có ít nhất 02 tổ viên và phải bảo đảm đủ định biên thuyền viên theo quy định của Bộ Công an;

b- Tuần tra, kiểm soát lưu động bằng xuồng máy gồm: Tổ trưởng, có ít nhất 02 tổ viên;

c- Tuần tra, kiểm soát lưu động bằng phương tiện thủy khác, phương tiện cơ giới đường bộ hoặc đi bộ gồm: Tổ trưởng, có ít nhất 02 tổ viên;

d- Kiểm soát tại trạm hoặc một điểm trên tuyến gồm: Tổ trưởng và ít nhất 02 tổ viên;

đ- Trường hợp một hoặc nhiều tuyến đường thủy thuộc địa bàn do Thủy đội, Trạm Cảnh sát đường thủy, Đội Cảnh sát đường thủy hoặc Đội Cảnh sát giao thông quản lý, trong cùng một thời gian bố trí nhiều Tổ cùng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát thì Thủy đội trưởng, Trạm trưởng, Đội trưởng quyết định số lượng Tổ tuần tra, kiểm soát và chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ huy hoặc phân công cấp phó trực tiếp chỉ huy từng tuyến.

Thời gian thực hiện nhiệm vụ của một Tổ tuần tra, kiểm soát không được quá 8 giờ/ngày. Trường hợp đột xuất cần kéo dài thêm thời gian thì Tổ trưởng phải báo cáo và được sự đồng ý của Thủy đoàn trưởng, Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông hoặc Trưởng Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nhưng phải đảm bảo chế độ nghỉ ngơi cho cán bộ theo đúng quy định của pháp luật về lao động và quy định của Bộ Công an.

Các đơn vị thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát phải bố trí đủ cán bộ ứng trực và trực ban tại đơn vị 24/24 giờ.

Bộ Công an đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.