(Chinhphu.vn) – Quy chế công tác kiểm sát việc giải quyết phá sản do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành quy định cụ thể về kiểm sát việc trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản; kiểm sát việc giải quyết phá sản trước khi có quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản; kiểm sát việc tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản.

Kiểm sát việc thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Quy chế nêu rõ, khi nhận được Thông báo thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của Tòa án cùng cấp, công chức phải vào sổ thụ lý, lập phiếu kiểm sát thông báo việc thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

Công chức kiểm sát thời hạn gửi, đối tượng được gửi thông báo thụ lý đơn của Tòa án theo quy định tại khoản 1 Điều 40 Luật Phá sản; tư cách pháp lý của người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định tại Điều 5 Luật Phá sản; thẩm quyền, thủ tục thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định tại các điều 8, 26, 27, 28 và 29 Luật Phá sản.

Nếu phát hiện Thông báo việc thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của Tòa án có vi phạm thì tập hợp báo cáo Lãnh đạo Viện kiểm sát thực hiện quyền kiến nghị.

Công chức có nhiệm vụ lập hồ sơ kiểm sát, sao chụp đầy đủ tài liệu, chứng cứ và thể hiện rõ nguồn của tài liệu, chứng cứ được thu thập.

Kiểm sát quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản

Khi kiểm sát quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản, công chức kiểm sát việc gửi và thông báo quyết định, thẩm quyền ban hành, nội dung quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản theo quy định tại khoản 1 Điều 108 và Điều 109 Luật Phá sản.

Trường hợp phát hiện quyết định có vi phạm làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân thì công chức báo cáo Lãnh đạo Viện kiểm sát cấp mình yêu cầu Tòa án chuyển hồ sơ, yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu, chứng cứ (nếu cần thiết) theo quy định tại Điều 13 Quy chế này để thực hiện quyền kháng nghị đối với quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản theo quy định tại Điều 111 Luật Phá sản.

Trường hợp vi phạm chưa tới mức kháng nghị thì báo cáo Lãnh đạo Viện kiểm sát cấp mình thực hiện quyền kiến nghị.