(Chinhphu.vn) – Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao ban hành Hướng dẫn phối hợp kiểm sát việc Tòa án giao, gửi bản án, quyết định; ra quyết định hoặc ủy thác ra quyết định thi hành án; gửi quyết định thi hành án hình sự.

Thời gian qua, VKSND các cấp đã tăng cường công tác kiểm sát việc Tòa án giao, gửi bản án, quyết định; ra quyết định hoặc ủy thác ra quyết định thi hành án; gửi quyết định thi hành án hình sự cho Viện kiểm sát, người bị kết án và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Thông qua hoạt động kiểm sát, VKSND các cấp đã kịp thời phát hiện nhiều vi phạm pháp luật của Tòa án và các cơ quan hữu quan để kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu chấm dứt, khắc phục, sửa chữa vi phạm.

Tuy nhiên, hoạt động kiểm sát thi hành án hình sự còn thiếu chủ động dẫn đến một số bản án hình sự có hiệu lực pháp luật nhưng không được thi hành; người bị kết án phạt tù vẫn ở ngoài xã hội, nhiều trường hợp phải lập hồ sơ để người bị kết án được hưởng thời hiệu thi hành bản án; một số bản án đang thi hành bị cải sửa về hình phạt theo thủ tục giám đốc thẩm, nhưng chậm được giải quyết, phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả, chất lượng công tác kiểm sát.

Nguyên nhân chính là do công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chưa kịp thời; một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) năm 2015 về thẩm quyền, thủ tục trong giai đoạn xét xử mới được bổ sung, điều chỉnh nhưng chưa được hướng dẫn cụ thể.

Do đó, VKSND tối cao ban hành Hướng dẫn một số nội dung trong thực hiện phối hợp kiểm sát việc Tòa án giao, gửi bản án, quyết định; ra quyết định hoặc ủy thác ra quyết định thi hành án; gửi quyết định thi hành án hình sự cho Viện kiểm sát, người bị kết án và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Cụ thể, về việc phối hợp kiểm sát việc ra quyết định hoặc ủy thác ra quyết định thi hành án, Hướng dẫn nêu rõ định kỳ hằng tháng, đơn vị kiểm sát thi hành án hình sự phải rà soát, đối chiếu, lập danh sách về số lượng bản án, quyết định thi hành án hình sự, ủy thác ra quyết định thi hành án hình sự đã tiếp nhận. Chủ động phối hợp với Tòa án cùng cấp đối chiếu, rà soát kết quả chuyển bản án và ra quyết định thi hành án để xác định: Số bản án/số bị án Tòa án đã ra quyết định thi hành án, số bản án/số bị án còn lại chưa ra quyết định thi hành án, trong đó chú ý đến những trường hợp người bị kết án phạt tù nhưng đang tại ngoại.

Căn cứ vào kết quả theo dõi việc tiếp nhận bản án, quyết định đơn vị kiểm sát thi hành án hình sự thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc Tòa án cùng cấp ra quyết định hoặc ủy thác ra quyết định thi hành án hình sự theo quy định tại Điều 11 của Quy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự ban hành kèm theo Quyết định số 501/QĐ-VKSTC ngày 12/12/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao.

Về trách nhiệm phát hiện, xử lý vi phạm, VKSND tối cao hướng dẫn khi phát hiện vi phạm của Tòa án, cơ quan hữu quan trong việc giao, gửi bản án, quyết định; ra quyết định hoặc ủy thác ra quyết định thi hành án hình sự; gửi quyết định thi hành án hình sự; gửi quyết định kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm thì lập biên bản vi phạm (tiến hành xác minh nếu thấy cần thiết), báo cáo, đề xuất với lãnh đạo VKSND cùng cấp để xử lý theo quy định của pháp luật và của Ngành.

Vũ Phương Nhi