(Chinhphu.vn) – Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy. Dự thảo này sửa đổi, bổ sung Thông tư 227/2016/TT-BTC.

Ảnh minh họa

Bộ Tài chính cho biết, căn cứ pháp lý sửa đổi là do hiện nay, Bộ Công an đang chủ trì trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC. Trong đó, có nội dung quy định liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí kiểm định phương tiện PCCC như sau:

Không quy định về quy trình thực hiện kiểm định phương tiện mẫu đối với các phương tiện PCCC trước khi đưa vào lưu thông trên thị trường; bỏ quy định kiểm định vật liệu và chất chống cháy.

Bên cạnh đó, hiện nay, cơ quan PCCC chỉ thực hiện kiểm định phương tiện trước lưu thông và thu phí theo mục B (phí kiểm định phương tiện lưu thông) Biểu mức thu phí kèm theo Thông tư số 227/2016/TT-BTC với mức phí bằng 10% mức phí kiểm định phương tiện mẫu tại mục A.

Do vậy, Bộ Tài chính dự thảo Thông tư sửa đổi Biểu mức thu phí như sau: Sửa mức thu phí các nhóm phương tiện bằng 10% mức hiện hành. Đồng thời bỏ dòng phí kiểm định vật liệu và chất chống cháy tại mục IV Biểu mức thu phí.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Lan Phương