(Chinhphu.vn) – Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Ảnh minh họa

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư (Luật PPP) được ban hành tạo khuôn khổ pháp lý chung, có hiệu lực cao, lâu dài và ổn định cho việc thực hiện các dự án PPP tại Việt Nam. Để đảm bảo tính linh hoạt trong điều hành, Quốc hội đã giao Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành một số nội dung tại Luật đầu tư theo phương thức PPP.

Dự thảo Nghị định được xây dựng với mục tiêu đảm bảo quy trình, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện của Việt Nam, dựa trên nguyên tắc cạnh tranh, công khai, minh bạch, hiệu quả, đơn giản nhằm lựa chọn được nhà đầu tư thực sự có năng lực tài chính, kinh nghiệm quản lý thực hiện dự án. Đơn giản hóa quy trình, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư trên cơ sở thống nhất với quy trình chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án PPP.

Theo đó, nội dung dự thảo tập trung:

(i) Quy định rõ quy trình áp dụng tương ứng với mỗi hình thức lựa chọn nhà đầu tư, trong đó bao gồm quy định về việc thực hiện sơ tuyển trong đấu thầu rộng rãi trong nước, đấu thầu rộng rãi quốc tế;

(ii) Quy định rõ về phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu (đánh giá về năng lực, kinh nghiệm; đánh giá về kỹ thuật; đánh giá về tài chính – thương mại);

(iii) Quy định rõ về xử lý tình huống phát sinh trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư;

(iv) Quy định về hướng dẫn chuyển tiếp.

Sơ tuyển và lựa chọn nhà đầu tư quốc tế, ưu đãi trong lựa chọn nhà đầu tư

Về áp dụng sơ tuyển và lựa chọn nhà đầu tư quốc tế: Theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều 19 của Luật PPP, một trong các nội dung của báo cáo nghiên cứu khả thi là “kết quả khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư”. Như vậy, thông qua bước khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư, có thể xác định được dự án có khả năng thu hút được nhà đầu tư quốc tế, số lượng nhà đầu tư tham gia.

Do vậy, dự kiến quy định tại dự thảo Nghị định nội dung mời các nhà đầu tư quan tâm đầu tư dự án tại bước khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư. Căn cứ kết quả khảo sát, số lượng nhà đầu tư quan tâm (bao gồm nhà đầu tư nước ngoài), xác định hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đấu thầu rộng rãi “quốc tế” hoặc “trong nước”, có áp dụng “sơ tuyển” hoặc không áp dụng “sơ tuyển” tại quyết định phê duyệt dự án.

Về ưu đãi trong lựa chọn nhà đầu tư, định hướng quy định tại dự thảo Nghị định (Điều 4) như sau: Nhà đầu tư có đề xuất dự án được chấp thuận được hưởng mức ưu đãi 5%; nhà đầu tư cam kết hàng hóa, vật tư, vật liệu, thiết bị trong nước được hưởng mức ưu đãi 3%, cam kết sử dụng nhà thầu được hưởng mức ưu đãi 2%.

Giá trị sử dụng nhà thầu, hàng hóa, vật tư, vật liệu, thiết bị trong nước chiếm tỷ lệ 25% tổng mức đầu tư của dự án.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Lan Phương