(Chinhphu.vn) – Đối với nội dung kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự, nhà thầu kê khai trên webform để hệ thống đánh giá tự động. Trường hợp được mời vào thương thảo hợp đồng thì phải nộp các tài liệu chứng minh nội dung đã kê khai.

Theo phản ánh của ông Phạm Duy Hùng (Gia Lai), trong quá trình đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia nhận thấy nhà thầu có kê khai thông tin hợp đồng tương tự theo biểu mẫu dự thầu. Tuy nhiên, nhà thầu không đính kèm hồ sơ nội dung hợp đồng, các phụ lục, biên bản nghiệm thu. Do đó, bên mời thầu đã có văn bản yêu cầu nhà thầu bổ sung các hợp đồng tương tự này. Nhưng nhà thầu không có văn bản trả lời và tổ chuyên gia không có đủ thông tin để đánh giá.

Ông Hùng hỏi, tổ chuyên gia có thể đánh giá nhà thầu không đạt hay không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 7 Điều 15 Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đối với các nội dung về năng lực và kinh nghiệm, việc đánh giá E-HSDT được thực hiện trên cơ sở các thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT mà không yêu cầu nhà thầu phải đính kèm file tài liệu chứng minh.

Nhà thầu được mời vào thương thảo hợp đồng phải nộp các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm, năng lực kỹ thuật cho bên mời thầu để đối chiếu với thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT.

Theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10/12/ 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì Hệ thống tự động đánh giá các nội dung: Lịch sử không hoàn thành hợp đồng, kết quả hoạt động tài chính, doanh thu bình quân hàng năm, nguồn lực tài chính, kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự trên cơ sở thông tin mà nhà thầu kê khai trên webform trong E-HSDT.

Theo đó, đối với nội dung kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự, nhà thầu kê khai trên webform để Hệ thống đánh giá tự động. Trường hợp được mời vào thương thảo hợp đồng thì phải nộp các tài liệu chứng minh nội dung đã kê khai.

Chinhphu.vn