(Chinhphu.vn) – Tại phiên họp thứ 52 diễn ra vào sáng 12/1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phê chuẩn quyết định của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc thành lập Phòng giám định kỹ thuật hình sự.

Thực hiện quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021, tại Khoản 7, Điều 12 quy định: “Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn”, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, phê chuẩn Quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Phòng giám định kỹ thuật hình sự  thuộc VKSND tối cao.

Theo Quyết định số 18/QĐ-VKSTC của Viện trưởng VKSND tối cao về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Phòng Giám định kỹ thuật hình sự thuộc VKSND tối cao quy định Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc VKSND tối cao là tổ chức giám định tư pháp công lập về kỹ thuật hình sự, có tài khoản và con dấu riêng theo quy định của pháp luật, có chức năng, nhiệm vụ: thực hiện giám định kỹ thuật hình sự về âm thanh, hình ảnh từ các dữ liệu điện tử theo quy định của pháp luật tố tụng và pháp luật giám định tư pháp; nghiên cứu khoa học chuyên ngành kỹ thuật hình sự về âm thanh, hình ảnh từ các dữ liệu điện tử; thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế chuyên ngành kỹ thuật hình sự về âm thanh, hình ảnh từ các dữ liệu điện tử theo quy định của pháp luật.

Hằng năm, tổng kết, báo cáo Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tổ chức, hoạt động giám định kỹ thuật hình sự về âm thanh, hình ảnh từ các dữ liệu điện tử để báo cáo Quốc hội, đồng thời gửi báo cáo về Bộ Tư pháp, Bộ Công an theo quy định của pháp luật và các nhiệm vụ khác do Viện trưởng VKSND tối cao giao theo quy định của pháp luật.

Quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao quy định Phòng giám định kỹ thuật hình sự là đơn vị cấp phòng thuộc Văn phòng VKSND tối cao. Phòng giám định kỹ thuật hình sự có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, các Giám định viên và công chức khác. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách chuyên môn về giám định tư pháp phải là giám định viên tư pháp.

Trình bày báo cáo thẩm tra tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga nhấn mạnh, Viện trưởng VKSND tối cao có Tờ trình đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn Quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc VKSND tối cao là thực hiện đúng quy định tại khoản 4 và khoản 7 Điều 12 Luật Giám định tư pháp.

Hồ sơ Tờ trình của Viện trưởng VKSND tối cao được chuẩn bị nghiêm túc, đầy đủ, đã có ý kiến bằng văn bản của Bộ Tư pháp và Bộ Nội Vụ, đủ điều kiện trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho biết, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội thống nhất với Tờ trình và Quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và biên chế, kinh phí hoạt động của Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc VKSND tối cao.

Sau thảo luận, kết luận nội dung phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với đề nghị của Viện trưởng VKSND tối cao và nội dung thẩm tra của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội. Tán thành với việc quy định Phòng Giám định kỹ thuật hình sự thuộc Văn phòng VKSND tối cao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị VKSND tối cao cần sửa đổi, bổ sung chức năng nhiệm vụ của Văn phòng VKSND tối cao cho phù hợp.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết để phê chuẩn quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc VKSND tối cao với 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành./.

Nguyễn Hoàng