(Chinhphu.vn) - Trường hợp dự án thuộc phạm vi điều chỉnh và đáp ứng đầy đủ điều kiện quy định tại Điều 11 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP, việc lựa chọn nhà đầu tư tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 25/2020/NĐ-CP.

Doanh nghiệp của ông Nguyễn Huy Hoàng đang nghiên cứu, triển khai một số dự án trên địa bàn một số tỉnh thành. Trong quá trình triển khai, có một số vướng mắc liên quan đến hình thức lựa chọn nhà đầu tư dự án thương mại dịch vụ như sau:

Tại Điểm b Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP quy định phạm vi lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án gồm “công trình thương mại, dịch vụ”;

Tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP quy định điều kiện xác định dự án đầu tư có sử dụng đất là “thuộc danh mục dự án cần thu hồi đất được duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai”.

Tuy nhiên, tại Điều 61, 62 Luật Đất đai thì dự án không thuộc đối tượng để đưa vào danh mục dự án thu hồi đất.

Ông Hoàng hỏi, đối với trường hợp dự án thương mại, dịch vụ mà không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất thì có thuộc phạm vi áp dụng của Nghị định số 25/2020/NĐ-CP không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Điều 11 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư quy định điều kiện để xác định dự án đầu tư có sử dụng đất bao gồm:

- Thuộc danh mục dự án cần thu hồi đất được duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc thuộc khu đất do Nhà nước đang quản lý, sử dụng; chương trình phát triển đô thị (nếu có) theo quy định của pháp luật về phát triển đô thị;

- Phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; quy hoạch xây dựng có tỷ lệ 1/2.000 hoặc tỷ lệ 1/5.000 theo quy định của pháp luật;

- Không đủ điều kiện để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Theo thông tin của ông Hoàng, dự án thuộc phạm vi điều chỉnh tại Điểm b Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP.

Vì vậy, đề nghị ông nghiên cứu, rà soát trường hợp thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Trường hợp dự án thuộc phạm vi điều chỉnh và đáp ứng đầy đủ điều kiện quy định tại Điều 11 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP, việc lựa chọn nhà đầu tư tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 25/2020/NĐ-CP.

Ngoài ra, ông lưu ý trường hợp dự án không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 25/2020/NĐ-CP thì được chọn áp dụng quy định của Nghị định này.

Chinhphu.vn