(Chinhphu.vn) – Trường hợp trong một năm bị kỷ luật và bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ do cùng một hành vi thì chỉ áp dụng thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên nhiều nhất của hình thức bị kỷ luật hoặc bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ.

Ông Hoàng Đức Tân (Gia Lai) đề nghị được hướng dẫn về việc kéo dài thời gian nâng lương với trường hợp sau: Công chức A (chuyên viên, mã ngạch 01.003), đang hưởng bậc lương bậc 4, hệ số 3,33 từ ngày 1/1/2017. Năm 2017, 2018 không bị kỷ luật và xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đến năm 2019, công chức A bị kỷ luật hình thức cảnh cáo và xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ với cùng một lý do là tham mưu sai.

Ông Tân hỏi, thời gian tính kéo dài nâng bậc lương của công chức A là 12 tháng (cộng dồn thời gian kéo dài do vừa bị kỷ luật vừa không hoàn thành nhiệm) hay 6 tháng (thời gian bị kéo dài nhiều nhất).

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Điểm đ Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã quy định: “Trường hợp vừa không hoàn thành nhiệm vụ được giao vừa bị kỷ luật thì thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên là tổng các thời gian bị kéo dài quy định tại các Điểm a, b và c Khoản này”.

Tuy nhiên, đối với trường hợp trong một năm bị kỷ luật và bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ do cùng một hành vi thì chỉ áp dụng thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên nhiều nhất của hình thức bị kỷ luật hoặc bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ.

Việc tổ chức thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Vì vậy, đề nghị ông Hoàng Đức Tân liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Gia Lai để được giải đáp.

Chinhphu.vn