(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Hữu Quang (Hải Dương) được tặng Bằng khen của Bộ Giao thông vận tải năm 2015. Trong 5 năm liên tục tiếp theo (2016-2020), ông luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở và có 5 sáng kiến kinh nghiệm được công nhận.

Năm 2017, 2019, 2020, ông Quang tiếp tục được tặng Bằng khen của Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh. Ông Quang hỏi, nếu năm 2021 ông chỉ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ thì có đủ điều kiện đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Khoản 1 Điều 38 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng quy định một trong các tiêu chuẩn tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” đối với cá nhân:

“Đã được tặng bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương và 5 năm tiếp theo trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 5 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở hoặc mưu trí, dũng cảm, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, trong thời gian đó có 5 lần được tặng giấy khen trở lên”.

Đối chiếu quy định trên, cá nhân đã được tặng Bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương thì phải có 5 năm tiếp theo trở lên (đến thời điểm đề nghị khen thưởng) liên tục được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 5 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở mới đủ điều kiện để đề nghị xét tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”.

Chinhphu.vn