(Chinhphu.vn) – Những ngành nghề không nằm trong danh mục ngành nghề phải tạm dừng thì được phép hoạt động, do đó không thuộc đối tượng được hỗ trợ.

Ông Nguyễn Khắc Trà (Lâm Đồng) hỏi, để được nhận hỗ trợ khó khăn do dịch COVID-19 theo chủ trương của Chính phủ thì đơn vị ông phải đáp ứng thêm điều kiện là tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 có phải không?

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điều 13 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, quy định:

“Điều 13. Đối tượng, điều kiện hỗ trợ

Người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi là doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục) phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 được hỗ trợ khi đủ các điều kiện sau:

1. Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/ 2021 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01/5/2021 đến ngày 31/12/ 2021.

2. Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương”

Theo như nội dung ông Trà trình bày và căn cứ quy định tại Điều 13 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg thì phải có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là phải tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19 thì mới thuộc đối tượng được xem xét hỗ trợ theo quy định. Những ngành nghề không nằm trong danh mục ngành nghề phải tạm dừng thì được phép hoạt động, do đó không thuộc đối tượng được hỗ trợ.

Chinhphu.vn