(Chinhphu.vn) – Ông Phan Nhật Thảo (Đắk Lắk) đang công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập, được bổ nhiệm tổ trưởng tổ tuyển sinh của đơn vị vào tháng 7/2021. Ông Thảo hỏi, ông có thuộc đối tượng hưởng phụ cấp trách nhiệm mức 0,1 theo Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Điểm d Khoản 2 Mục II Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức, trong đó đã quy định “Tổ trưởng các ngành còn lại” được áp dụng mức 4, hệ số 0,1.

Vấn đề ông Phan Nhật Thảo hỏi thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Đắk Lắk. Vì vậy, đề nghị ông có văn bản gửi cơ quan quản lý công chức, viên chức nơi ông/bà công tác để được xem xét, trả lời theo thẩm quyền.

Chinhphu.vn