(Chinhphu.vn) –  Bộ sách Hồ Chí Minh Toàn tập lần thứ 3 gồm 15 tập với trên 3.300 tác phẩm quan trọng. 800 tài liệu mới từ năm 1912 đến 1969 cũng được bổ sung trong lần xuất bản này.

Giám đốc - Tổng biên tập NXB Nguyễn Duy Hùng khẳng định bộ sách đã phản ánh trí tuệ thiên tài của vị lãnh tụ, người thầy của cách mạng Việt Nam, nhà tư tưởng mácxít vĩ đại Hồ Chí Minh. - Ảnh: Chinhphu.vn

Bộ Hồ Chí Minh Toàn tập xuất bản lần thứ 3 vừa được Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật (NXB)  phối hợp với Ban tuyên giáo Trung ương (TW) và Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh công bố ngày 17/1. Đây là công trình có ý nghĩa to lớn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bộ sách Hồ Chí Minh Toàn tập lần thứ nhất gồm 10 tập xuất bản năm 1990 nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Bác. Bộ sách được tái bản lần thứ 2 vào năm 2000 với 12 tập sách.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư TW Đảng, sau nhiều năm nghiên cứu sưu tầm những tác phẩm, bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật đã đưa 800 tài liệu mới vào bộ Hồ Chí Minh Toàn tập xuất bản lần thứ 3.

Bộ sách cũng có một phần mới - “Những tác phẩm có thể của Chủ tịch Hồ Chí Minh” - dành để xếp các tác phẩm chưa có đầy đủ dữ liệu để xác định là của Bác.

Ngoài ra, những tác phẩm Người viết chung được để ở phần phụ lục. 

Đây là tài sản tinh thần vô giá của toàn Đảng, toàn dân ta, là sự phản ánh sinh động sâu sắc quá trình Bác ra đi tìm đường cứu nước, vạch ra đường lối chiến lược, sách lược của cách mạng nước ta, tổ chức, lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Bộ Hồ Chí Minh Toàn tập xuất bản lần thứ 3 còn cung cấp nhiều tài liệu nêu lên những đóng góp to lớn của Người với cách mạng thế giới, cổ vũ đoàn kết các dân tộc thuộc địa cùng nhân dân tiến bộ toàn thế giới đấu tranh chống sự thống trị áp bức của chế độ thực dân.

Đồng thời, bộ sách cũng góp phần làm sáng tỏ tư tưởng của nhà văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh.

Nguyệt Hà