Trang chủ » Chuyên đề » Văn hóa soi đường cho quốc dân đi

Phát huy giá trị văn hoá, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để phát triển đất nước

22:07, 24/11/2021

Phát huy cao độ những giá trị văn hoá, sức mạnh và tinh thần cống hiến của mọi người Việt Nam, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để thực hiện thành công mục tiêu...

Phải có những giải pháp thật thiết thực để chấn hưng văn hoá

19:01, 24/11/2021

Chiều 24/11, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng chủ trì Hội nghị Văn hóa...

Tạo dựng môi trường văn hóa, khơi dậy sức mạnh nội sinh

18:09, 24/11/2021

Việc khơi dậy sức mạnh nội sinh, các giá trị văn hóa và tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú với những giá trị nhân văn, tiến bộ là nhiệm vụ trọng yếu để phát...

Xây dựng một nền văn hóa mang bản sắc dân tộc, xứng với tầm vóc lịch sử của dân tộc

17:47, 24/11/2021

Để phát huy “sức mạnh mềm” của văn hóa, GS.TSKH Vũ Minh Giang - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã đề xuất một số giải pháp cho việc...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc

16:10, 24/11/2021

Sáng 24/11, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về lĩnh vực văn hóa, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu chỉ...

Đưa Thừa Thiên Huế trở thành trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của khu vực

14:19, 24/11/2021

Tham dự Hội nghị Văn hóa toàn quốc bằng hình thức trực tuyến (ngày 24/11), đồng chí Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã có bài phát biểu với chủ đề “Thừa Thiên Huế...

Văn hóa phải trở thành sức mạnh nội sinh phát triển Thủ đô

13:40, 24/11/2021

Với bề dày truyền thống ngàn năm văn hiến, Đảng bộ và nhân dân Thủ đô Hà Nội luôn nhận thức sâu sắc trọng trách của mình trong xây dựng và phát huy sức mạnh văn hóa dân...

Tiếp nối tinh thần ‘Văn hóa soi đường cho quốc dân đi’

13:38, 24/11/2021

Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (năm 1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Tiếp nối tinh thần đó, văn hóa Việt Nam sau...

Xây dựng văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội

10:25, 24/11/2021

Sáng 24/11, Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã chính thức khai mạc. Đây là hội nghị quan trọng đánh dấu bước phát triển...

Để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh cho sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong thời kỳ mới

06:00, 24/11/2021

Trong sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thành tựu tư duy lý luận của Đảng ta về văn hóa: Vị trí vai trò của văn hóa; phương hướng mục...