(Chinhphu.vn) - 30 kỷ lục mới nhất đã được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam chính thức xác lập và nhận biểu tượng lưu niệm kỷ lục Việt Nam trong chương trình Hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 20 tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh hôm nay 18/12.

B?n di chúc c?a bác H? vi?t b?ng ch?t li?u lá Th?t n?t l?n nh?t.

M?t n?a trong nh?ng k? l?c du?c ghi nh?n thu?c linh v?c van hóa ngh? thu?t g?m: B?n di chúc c?a Bác H? du?c vi?t b?ng ch?t li?u lá th?t n?t l?n nh?t (1,18m x 2,05m); ông Nguy?n Quang Hùng du?c công nh?n Ngu?i làm b?c tranh dá quý “H? Long Xanh” trên v?i toan nguyên kh? l?n nh?t (3,95m x 2m); Nh?c su Vinh B?o (92 tu?i) là Nh?c su cao tu?i nh?t d?y âm nh?c dân t?c tr?c tuy?n cho h?c trò qua internet; GS-TS Tr?n Quang H?i du?c tôn vinh là Ngu?i th? hi?n ti?t t?u – âm thanh da d?ng nh?t t? ngh? thu?t gõ mu?ng.

Các k? l?c v? c?ng d?ng xã h?i vinh danh nh?ng ngu?i dóng góp cho d?t nu?c nhu: M? Tr?n Th? Vi?t (sinh nam 1892) là Bà M? Vi?t Nam anh hùng cao tu?i nh?t; M? cung là ngu?i ph? n? Vi?t Nam d?u tiên du?c d? xu?t v?i t? ch?c Guiness th? gi?i công nh?n là ngu?i ph? n? cao tu?i nh?t.

Ch? Nguy?n Th? Thanh Nhàn du?c xác nh?n là Ngu?i ph? n? có s? l?n hi?n máu tình nguy?n nhi?u nh?t (65 l?n) và anh Nguy?n H?u Thu?n là Ngu?i dàn ông có s? l?n hi?n máu tình nguy?n nhi?u nh?t (63 l?n).

Các k? l?c thu?c v? linh v?c khoa h?c, k? thu?t có nhà kh?o c? Ð? Ðình Tru?t (70 tu?i) là Ngu?i ch? trì và tham gia khai qu?t các m? c? nhi?u nh?t v?i trên 300 ngôi m? t? Nam ra B?c du?c khai qu?t ph?c v? công cu?c nghiên c?u kh?o c? h?c.

Các k? l?c v? kh? nang k? l? c?a con ngu?i nhu anh em ru?t Bùi Ng?c Vinh và Bùi Ng?c Khánh (Th?a Thiên Hu?) có kh? nang an 1kg ?t trong vòng 10 phút; gia dình có nhi?u ngu?i t? n?i trên m?t nu?c nh?t là 3 anh em nhà h? H?a ? Cà Mau...

Chuong trình H?i ng? K? l?c gia Vi?t Nam l?n th? 20 là chuong trình thông l? t? ch?c vào m?i cu?i nam nh?m t?o di?u ki?n cho c?ng d?ng k? l?c gia trong c? nu?c cùng nhau g?p g?, chia s? nh?ng u?c mo giúp k? l?c Vi?t Nam ngày càng phát tri?n. Nhân d?p này, Ban t? ch?c cung trao xác nh?n cho 20 k? l?c Vi?t Nam dã du?c công b? trong d?p Ð?i l? 1000 nam Thang Long – Hà N?i.

M?t s? hình ?nh v? các k? l?c m?i du?c xác l?p

 

M? Tr?n Th? Vi?t sinh nam 1892, tuy dã 118 tu?i nhung m? v?n t?nh táo t? di l?i du?c và nh? hàng tram bài hát dân ca, hò vè, nh? nhi?u chuy?n v? cu?c d?i m? trong su?t 3 th? k? qua. M? du?c Ch? t?ch nu?c  t?ng danh hi?u Bà m? Vi?t Nam anh hùng d?t d?u c?a t?nh Long An vào nam 1994.

 

Ngày 19/2/2010, h?a si Ð?ng Ái Vi?t nguyên là gi?ng viên tru?ng Ð?i h?c M? thu?t thành ph? H? Chí Minh b?t d?u cu?c hành trình t? TP. H? Chí Minh d?n 24 t?nh thành khác nhau. Bà v? d?n TP. H? Chí Minh ngày 19/8 và dã ký h?a chân dung 244 bà m? Vi?t Nam anh hùng. T? ngày 25/8, bà l?i ti?p t?c d?n các qu?n huy?n c?a TP. H? Chí Minh và ký h?a 44 bà m? Vi?t Nam anh hùng. Sau dó, bà th?c hi?n chuy?n di d?n các t?nh mi?n Tây Nam b? và d?n nay, h?a si Ð?ng Ái Vi?t dã ký h?a chân dung c?a 343 bà m? Vi?t Nam anh hùng.

 

B?c tranh dá quý trên v?i toan nguyên kh? l?n nh?t, kích thu?c 3,95m x 2m do ông Nguy?n Quang Hùng (ngh? danh Nguy?n Hùng) th?c hi?n t? 15/12/2008 d?n 30/03/2009.

 

Tác ph?m mô ph?ng ng?a Thánh gióng làm b?ng tre l?n nh?t do Trung tâm t? thi?n nhân d?o Làng Tre (khu v?c c?u Kh? Khô, ?p 1, xã Xuân Qu?, huy?n C?m M?, t?nh Ð?ng Nai) dùng hàng ngàn m?nh tre ghép hình tu?ng Thánh Gióng cu?i trên lung ng?a. Sau 2 nam 6 tháng, hình tu?ng Thánh Gióng cùng chú ng?a dã hoàn thi?n v?i chi?u cao 1,94m; dài 2,12m; r?ng 55cm, n?ng 300kg. C? b?m và duôi ng?a làm t? r? tre. Còn cây roi c?a Thánh Gióng l?y t? g?c tre.

 

B?c ?nh ki thu?t s? có d? phân gi?i l?n nh?t, ghi l?i toàn c?nh h? Guom, khu ph? c? và m?t ph?n c?a th? dô ? góc nhìn r?t r?ng, rõ d?n t?ng chi ti?t. T?m hình có kích c? 6,1 Gigapixels. Khi phóng to, ngu?i xem còn có th? th?y du?c c? bi?n s? xe trên du?ng. N?u in ? d? phân gi?i 72 dpi, ?nh có di?n tích kho?ng 770 m2. Tác ph?m do anh Duong Vi Khoa cùng c?ng s? Nguy?n Huy Trung Dung m?t kho?ng 2 ti?ng ch?p liên ti?p 1000 b?c ?nh 16 megapixel và kho?ng 24 gi? d? x? lý.

 

Tác ph?m R?ng du?c làm b?ng n?p chai nhi?u nh?t - Trong vòng 10 ngày (t? 1/10 d?n 10/10/2010), các sinh viên thu?c Nhóm Môi Tru?ng Xanh - Khoa Khoa h?c môi tru?ng - tru?ng Ð?i h?c Sài Gòn dã thu gom d? 101.010 n?p chai v?i 101.010 ch? kí c?a sinh viên và nh?ng ngu?i dân thành ph? trên các n?p chai. B?c tranh này dài 30m, r?ng 4,7m,  ghép thành hình con r?ng u?n lu?n.

Gia Thu?n

?nh: Trung tâm Sách k? l?c Vi?t Nam