(Chinhphu.vn) - Hội nghị tập huấn “Nâng cao trình độ nhận thức và năng lực quản lý văn học, nghệ thuật” cho hơn 250 học viên khu vực phía Nam diễn ra từ 10-12/9.
Các đại biểu dự Hội nghị. - Ảnh: VOV

Ngày 10/9, tại TP. HCM, Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn “Nâng cao trình độ nhận thức và năng lực quản lý văn học, nghệ thuật” cho hơn 250 học viên đến từ 34 tỉnh, thành khu vực phía Nam.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Thiện Nhân đến dự và phát biểu chào mừng. PGS - TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS - TS Nguyễn Thế Kỷ khẳng định, văn học nghệ thuật là lĩnh vực rất quan trọng, là nhu cầu thiết yếu, thể hiện khát vọng chân thiện mỹ của con người, là động lực to lớn góp phần xây dựng nền tảng tinh thần xã hội và sự phát triển toàn diện con người Việt Nam. Gần 90 năm qua, Đảng ta luôn coi trọng công tác chỉ đạo, lãnh đạo, không ngừng đổi mới tư duy lý luận, đường lối quan điểm về văn hóa, văn học nghệ thuật.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, Đảng đã thẳng thắn nhìn nhận một trong những yếu kém của hoạt động văn học nghệ thuật là năng lực lãnh đạo, chỉ đạo quản lý các cấp ủy Đảng, cơ quan nhà nước còn nhiều bất cập, nội dung phương thức chậm đổi mới, chưa lường hết mặt trái của cơ chế thị trường nên lúng túng với những vấn đề mới phát sinh. Một bộ phận cán bộ thiếu hiểu biết về văn học, nghệ thuật nên hiệu quả quản lý còn thấp.

Vì thế, theo PGS - TS Nguyễn Thế Kỷ, một trong những chủ trương của Đảng là nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về văn học nghệ thuật, xây dựng văn hóa con người Việt Nam. Đảng xác định các giải pháp quan trọng tập trung thực hiện là tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với lĩnh vực văn hóa, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa.

PGS - TS Nguyễn Thế Kỷ cho biết: Trong những năm qua, Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã có nhiều nỗ lực để đấu tranh với quan điểm sai trái, lệch lạc trong văn học nghệ thuật, bảo vệ đường lối của Đảng; làm tốt chức năng đồng hành thẩm định, định hướng sáng tạo, làm tốt hơn nữa trách nhiệm người nghệ sỹ trong giai đoạn mới, định hướng tiếp nhận văn nghệ nước ngoài vào Việt Nam.

Hội đồng đã tổ chức 18 hội nghị tập huấn, qua đó giúp cho các địa phương, giới văn nghệ sỹ…củng cố và nắm quan điểm đường lối về văn học nghệ thuật của Đảng và Nhà nước, xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, nâng cao khả năng xử lý các vấn đề nảy sinh trong đời sống văn học, nghệ thuật….

PGS - TS Nguyễn Thế Kỷ khẳng định: "Đây là yêu cầu cơ bản, cần thiết trực tiếp góp phần nâng cao trình độ nhận thức, năng lực lãnh đạo quản lý, góp phần tích cực đấu tranh lại các luận điệu sai trái trong hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật, góp phần làm lành mạnh đời sống văn hóa, văn nghệ của đất nước, địa phương trong tinh hình mới".

Với góc độ của một nhà khoa học và đang lãnh đạo một thành phố lớn nhất nước, phát biểu chào mừng hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã giới thiệu khái quát và phân tích ở khía cạnh văn hóa về những vấn đề trọng tâm TP.HCM đã và đang làm hiện nay và khẳng định vai trò quan trọng của văn hóa văn học nghệ thuật trong việc góp phần thúc đẩy cho TP thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết: Trên địa bàn TP hiện có gần 5.500 hội viên các hội văn học – nghệ thuật đang sinh hoạt tại 9 hội thành viên và đội ngũ văn nghệ sỹ hoạt động tự do rất đông đảo. Thời gian qua, TP tập trung mọi nguồn lực cho các hoạt động văn học, nghệ thuật theo định hướng dân tộc, cách mạng, tiến bộ; góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần xây dựng nhân cách con người, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đa dạng, phong phú ngày càng cao của các tầng lớp nhân dân, phục vụ thiết thực công cuộc đổi mới. TP cũng thường xuyên gặp gỡ, lắng nghe ý kiến của văn nghệ sỹ.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cũng thẳng thắn đề cập đến những thách thức mà TP đang gặp phải trong quá trình phát triển như chỉ coi trọng việc phát triển kinh tế mà chưa đánh giá đúng vị trí của văn học, nghệ thuật, chỉ cần chức năng giải trí mà xem nhẹ chức năng giáo dục tư tưởng và thẩm mỹ của văn học, nghệ thuật.

“Phải coi văn hóa là động lực, làm cho nó trở thành lực và coi gia đinh là tế bào phát triển. Qua hội nghị chúng tôi có thể học hỏi thêm kinh nghiệm của các địa phương và các đồng chí có thể thấy tình hình TP để phòng ngừa, chủ động, xây dựng văn hóa trở thành động lực bình ổn địa cho địa phương mình", Bí thư Thành ủy phát biểu.

Trong ba ngày (từ ngày 10-12/9), hội nghị sẽ được các nhà quản lý, các nhà khoa học giới thiệu nhiều chuyên đề như: “Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về “Xây dựng con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, “Định hướng xây dựng và phát triển lý luận văn học, nghệ thuật”, “Tình hình điện ảnh, sân khấu hiện nay, vấn đề và giải pháp”…

Sau buổi khai mạc, PGS, TS Nguyễn Thế Kỷ đã giới thiệu với Hội nghị chuyên đề: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trong lĩnh vực, văn học nghệ thuật.

Thu Hà