(Chinhphu.vn) - Cách mạng tháng Mười Nga làm “rung chuyển” thế giới đi vào lịch sử nhân loại như là một sự kiện vĩ đại có có ý nghĩa to lớn, có tiếng vang và tầm ảnh hưởng sâu rộng, đánh dấu một mốc mới trong lịch sử phát triển của nhân loại.

Tọa đàm trực tuyến “Sáng mãi Cách mạng Tháng Mười Nga”. Ảnh: VGP/Phương Liên
Đó là khẳng định của các chuyên gia tham dự Tọa đàm trực tuyến với chủ đề: “Sáng mãi Cách mạng tháng Mười Nga”, do Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự Bộ Quốc phòng tổ chức ngày 3/11.

Cuộc cách mạng lớn nhất của những người lao động trong lịch sử

Buổi tọa đàm nhằm giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa to lớn của Cách mạng tháng Mười Nga trong lịch sử nhân loại, tiếp tục vận dụng giá trị Cách mạng tháng Mười Nga trong việc bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng và bảo vệ chủ quyền trong tình hình mới.

Theo TS. Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Cách mạng tháng Mười không chỉ mở ra con đường giải phóng nước Nga mà còn cho cả các dân tộc và loài người, mở đầu cho một thời đại mới trong lịch sử hiện đại. Cách mạng tháng Mười còn để lại những bài học vô giá cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi đã động viên, cổ vũ giai cấp công nhân và các dân tộc bị áp bức trên thế giới đoàn kết, đứng lên làm cách mạng vô sản, giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng con người khỏi áp bức, bất công, làm chủ đất nước.

“Tròn một thế kỷ đã trôi qua kể từ khi Cách mạng tháng Mười Nga giành thắng lợi. Khoảng thời gian ấy không dài so với toàn bộ tiến trình lịch sử nhân loại, nhưng đủ để nhìn nhận, đánh giá khách quan giá trị lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga. Không điều gì có thể phủ nhận được ý nghĩa to lớn, giá trị vĩnh hằng của Cách mạng tháng Mười Nga đối với sự phát triển của xã hội loài người”, ông Tiến khẳng định.

Đại tá, PGS.TS Nguyễn Mạnh Hưởng (Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự) đã phân tích những lý do khiến Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga năm 1917 là cuộc cách mạng vĩ đại trong lịch sử nhân loại. Thứ nhất, Cách mạng tháng Mười là cuộc cách mạng triệt để và sâu sắc nhất trong lịch sử nhân loại. Tính chất triệt để và sâu sắc của Cách mạng tháng Mười thể hiện ở chỗ, đó là cuộc cách mạng nhằm thủ tiêu chế độ bóc lột, áp bức, bất công cuối cùng trong lịch sử - chế độ tư bản chủ nghĩa, không phải là thay đổi chế độ bóc lột này bằng chế độ bóc lột khác. Đây là sự khác nhau rất căn bản giữa Cách mạng tháng Mười với các cuộc cách mạng trước đó đã từng diễn ra trong lịch sử nhân loại.

Đây là cuộc cách mạng xã hội lớn nhất trong lịch sử của những người lao động. Lần đầu tiên, thế giới có cuộc cách mạng thực sự và to lớn nhất của nhân dân lao động, đưa nhân dân lao động lên làm chủ, thay đổi căn bản địa vị của họ trong xã hội.

Thứ hai, Cách mạng tháng Mười là cuộc cách mạng mang giá trị nhân đạo, nhân văn cao đẹp. Giá trị nhân đạo, nhân văn cao đẹp của cách mạng thể hiện ở chỗ thực hiện sự nghiệp giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc và giải phóng con người trong mối quan hệ chặt chẽ với nhau.

Nó không chỉ giải phóng các giai cấp cần lao và nhân dân lao động khỏi mọi ách áp bức, bóc lột, mà công việc cơ bản và giá trị nhân văn cao đẹp của cách mạng là nhằm xây dựng một xã hội tốt đẹp, đem lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc thật sự cho con người.

Trong lịch sử xã hội loài người đã có nhiều cuộc cách mạng, nhưng chưa hề có cuộc cách mạng nào mang giá trị nhân đạo, nhân văn như Cách mạng tháng Mười Nga.

Thứ ba, Cách mạng tháng Mười là cuộc cách mạng vạch thời đại, mở ra một thời đại hoàn toàn mới trong lịch sử nhân loại. Nó khai phá con đường cho nhân loại đi tới tương lai, mở ra thời đại mới - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Nó thức tỉnh, cổ vũ các dân tộc thuộc địa đứng lên đấu tranh chống áp bức, bóc lột, tự cứu lấy mình và giải phóng mình.

Như vậy, tính chất nhân dân, triệt để, sâu sắc; bản chất nhân văn, nhân đạo; giá trị vạch thời đại đã tạo nên sức mạnh “rung chuyển” toàn cầu và tầm vóc lịch sử vĩ đại của Cách mạng tháng Mười. Trong lịch sử nhân loại, chưa từng có cuộc cách mạng nào như thế.

Nhiều giá trị về lý luận và thực tiễn với Việt Nam

Cách mạng tháng Mười không chỉ rọi sáng con đường cách mạng Việt Nam mà còn cổ vũ quần chúng công nông vùng lên làm cách mạng, đánh đổ ách thống trị của thực dân, phong kiến giành chính quyền về tay nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta, nhân dân ta đã vùng dậy đấu tranh, làm nên kỳ tích lịch sử - đó là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

TS. Trần Doãn Tiến nhấn mạnh, đối với Việt Nam, vận dụng sáng tạo, phát triển phù hợp với những giá trị của Chủ nghĩa Marx-Lenin, những bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Mười Nga và điều kiện cụ thể của đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách để giành được nhiều thắng lợi to lớn trong các cuộc kháng chiến và trong hơn 30 năm đổi mới đất nước.

Năm nay, nhân dân tiến bộ toàn thế giới, Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức kỷ niệm100 năm Cách mạng tháng Mười Nga. Thiếu tướng PGS.TS Nguyễn Bá Dương, Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự cho rằng chúng ta không chỉ kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga với tư cách là Chủ nghĩa Marx-Lenin là nền tảng lý luận của Đảng, là kim chỉ nam hành động của Đảng mà còn là tình cảm, sự gắn bó sâu sắc giữa Cách mạng tháng Mười Nga, Cách mạng tháng Tám, giữa nhân dân Liên Xô và nhân dân Việt Nam.

Thiếu tướng PGS.TS Nguyễn Bá Dương nói” “Có ai đó đã nói Liên Xô chưa thể thành thiên đường của người lớn nhưng là thiên đường của người già và trẻ em. Cuộc cách mạng giải phóng giai cấp, dân tộc, xã hội triệt để ở nước Nga, người nhân dân từ thân phận nô lệ lầm than trở thành chủ nhân của đất nước.

Ngày nay các Đảng Cộng sản còn lại, các nước CNXH còn lại tiếp tục phát triển theo con đường CNXH chính là khẳng định rằng sức sống của Chủ nghĩa Marx-Lenin, lý tưởng của Cách mạng tháng Mười Nga sống mãi - đúng như tiêu đề của cuộc Tọa đàm được tổ chức hôm nay”.

Phương Liên