(Chinhphu.vn) – Đa số cử tri tỉnh Yên Bái ủng hộ việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh này.

Theo báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri, kết quả biểu quyết của Hội đồng nhân dân các đơn vị hành chính có liên quan đến sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Yên Bái, có 26.137/27.384 cử tri ủng hộ việc điều chỉnh nguyên trạng địa giới hành chính 6 xã: Thanh Lương, Thạch Lương, Hạnh Sơn, Phúc Sơn, Sơn A, Phù Nham và thị trấn nông trường Nghĩa Lộ về trực thuộc thị xã Nghĩa Lộ để mở rộng địa giới hành chính thị xã Nghĩa Lộ, đạt tỷ lệ 95,45%.

Có 3.486/3.606 cử tri ủng hộ sáp nhập xã Yên Hưng và xã Yên Thái, huyện Văn Yên, đạt tỷ lệ 96,67%.

Có 4.218/4.352 cử tri ủng hộ sáp nhập xã Hoàng Thắng và xã Xuân Ái, huyện Văn Yên, đạt tỷ lệ 96,92%.

Có 6.119/6.481 cử tri ủng hộ sáp nhập xã Tích Cốc và xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình, đạt tỷ lệ 94,41%.

Có 3.680/4.045 cử tri ủng hộ sáp nhập xã Văn Lãng và xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, đạt tỷ lệ 90,98%.

Có 3.515/3.579 cử tri ủng hộ sáp nhập xã Minh Tiến và xã Y Can, huyện Trấn Yên, đạt tỷ lệ 98,21%.

Có 3.593/3.616 cử tri ủng hộ sáp nhập xã Văn Phú và xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái, đạt tỷ lệ 99,36%.

Bên cạnh đó, theo báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri, kết quả biểu quyết của Hội đồng nhân dân các cấp có liên quan đến Đề án thành lập thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, có 6.660/6.917 cử tri ủng hộ Đề án, đạt tỷ lệ 96,3%.

Mời bạn đọc xem toàn văn báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri, kết quả biểu quyết của Hội đồng nhân dân các đơn vị hành chính có liên quan đến sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Yên Bái tại đây và báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri, kết quả biểu quyết của Hội đồng nhân dân các cấp có liên quan đến Đề án thành lập thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái tại đây.

Tuệ Văn