(Chinhphu.vn) - Chiều 16/1, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ (VPCP) Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng đã chủ trì buổi làm việc với đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Y tế... về nội dung quản lý chất thải rắn tại khu vực nông thôn.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng chủ trì buổi làm việc về quản lý rác thải rắn. Ảnh: VGP/Gia Huy

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết việc quản lý rác thải đô thị, nông thôn đang thuộc quản lý của nhiều Bộ. Buổi làm việc nhằm lấy ý kiến thống nhất của các Bộ chuyên ngành để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho 1 cơ quan quản lý chất thải rắn, từ công tác quản lý đến thanh tra, kiểm tra, đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường.

"Việc này nhằm mục tiêu cải cách, thống nhất một đầu mối để việc quản lý chất thải rắn không bị chồng chéo, chồng lấn, xung đột dẫn đến không đơn vị nào chịu trách nhiệm", Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP nhấn mạnh.

Tại buổi làm việc, Vụ trưởng Vụ Công nghiệp (VPCP) Nguyễn Ngọc Điệp đã báo cáo tổng hợp các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường nói chung và chất thải rắn, bao gồm cả ở đô thị và nông thôn. Cụ thể là trách nhiệm của các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn... trong quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và chất thải rắn.

Theo đó, điều 141 Luật Bảo vệ Môi trường quy định, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc thống nhất quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và có trách nhiệm chủ trì xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án quốc gia về bảo vệ môi trường, quy chuẩn quốc gia về môi trường, văn bản hướng dẫn kỹ thuật, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường...

Về trách nhiệm của Bộ Xây dựng, Luật Bảo vệ môi trường quy định, Bộ trưởng Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan ngang Bộ và Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động xây dựng kết cấu hạ tầng về cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải rắn và nước thải tại đô thị, khu sản xuất dịch vụ tập trung, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng, làng nghề và khu dân cư nông thôn tập trung...

Các địa phương tổ chức quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn, phân công, phân cấp trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn và phân cấp quản lý cho UBND các cấp về quản lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định. Ban hành quay định cụ thể về quản lý chất thải rắn sinh hoạt; các cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ để khuyến khích việc thu gom, vận chuyển và đầu tư cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Về thực trạng công tác thu gom, xử lý rác thải tại nông thôn, Vụ trưởng Vụ Công nghiệp (VPCP) cho biết, lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ các hộ gia đình nông thôn cả nước khoảng 32 tấn/ngày. Tỷ lệ thu gom chất thải rắn các vùng nông thôn còn thấp, đạt tỷ lệ trung bình khoảng 40-55% tùy theo vùng, địa phương. Tỷ lệ thu gom tại các vùng nông thôn ven đô hoặc thị trấn, thị tứ đạt tỷ lệ cao hơn, khoảng 60-80%, còn lại một số nơi vùng sâu, vùng xa, tỷ lệ thu gom còn thấp hơn nữa.

Cũng trong thời gian qua, tại một số địa phương đã quan tâm đầu tư xây dựng các cơ sở xử lý chất thải rắn quy mô nhỏ sử dụng công nghệ đốt không sử dụng nhiên liệu hoặc ủ phân hữu cơ như tại: Hà Nam, Nam Định, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Bình, Hải Phòng... Mô hình xử lý này bước đầu đã đi vào hoạt động ổn định, phù hợp với trình độ quản lý, vận hành của nhân lực tại chỗ cũng như cân đối nguồn thu, chi cho công tác vệ sinh môi trường nông thôn. Tuy nhiên, việc kiểm soát khí thải đối với các mô hình lò đốt này cần được quan tâm, giám sát nhằm bảo đảm các tiêu chuẩn, quy chuẩn.

Tại buổi làm việc các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Y tế... đã nêu các ý kiến và quan điểm liên quan quản lý chất thải rắn tại khu vực nông thôn, thống nhất, đồng thuận quan điểm chỉ giao cho một Bộ chuyên ngành quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết, VPCP tiếp thu các ý kiến của các Bộ chuyên ngành tại buổi làm việc. Tiếp sau cuộc họp, VPCP sẽ tổng hợp các ý kiến, từ đó báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến chỉ đạo tiếp theo.

Gia Huy