(Chinhphu.vn) - Nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018, đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam đã có những chia sẻ với phóng viên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ về công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Quảng Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, cũng như những nghị quyết chuyên đề gần đây được Trung ương ban hành liên quan đến công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Phan Việt Cường - Ảnh: VGP/Thế Phong
Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4

Theo đồng chí Phan Việt Cường, với Quảng Nam, kết quả đạt được cơ bản nhất trong công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII thể hiện rõ nét qua việc triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”, gắn với việc quán triệt và triển khai sâu rộng Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Có thể khẳng định rằng, bên cạnh những nhiệm vụ thường xuyên, công tác xây dựng Đảng trong thời gian qua nói chung và năm 2017 nói riêng đã được tiến hành một cách đồng bộ, chặt chẽ, đạt hiệu quả cao. Từ sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế đến công tác cán bộ, củng cố tổ chức cơ sở đảng đến công tác đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; xây dựng các quy chế, quy trình làm việc, các văn bản hướng dẫn thực hiện; đổi mới phương thức, lề lối làm việc, quy trình công tác… có nhiều cải tiến, đổi mới. Công tác cải cách hành chính trong Đảng được chú trọng tập trung thực hiện và bước đầu đã có những kết quả nhất định.

Tỉnh ủy đã kịp thời quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh; phổ biến những vấn đề mới liên quan đến tình hình thế giới, khu vực và trong nước gắn với định hướng dư luận xã hội theo đúng chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; qua đó, củng cố và tăng cường hơn nữa niềm tin sâu sắc của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân về quá trình xây dựng, phát triển Quảng Nam trong thời kỳ mới, thể hiện trên các mặt:

Công tác chính trị, tư tưởng luôn được tổ chức, triển khai thực hiện tốt, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Công tác cán bộ luôn được chú trọng và được xem là nhiệm vụ then chốt. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời đổi mới mạnh mẽ, tạo bước đột phá về công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, có cơ cấu hợp lý, vững vàng về chính trị tư tưởng, có phẩn chất đạo đức, lối sống tốt, có tâm và có tầm nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công tác sắp xếp, củng cố, kiện toàn tổ chức đảng được triển khai theo hướng tinh gọn và phân cấp mạnh cho các địa phương. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, giữ vững kỷ cương, nề nếp trong Đảng được các cấp ủy đảng quán triệt và triển khai thực hiện khá tốt. Công tác phát triển đảng viên luôn được thực hiện nghiêm túc, đạt chất lượng. Năm 2017, toàn tỉnh kết nạp được 2.822 đảng viên, đạt tỉ lệ 103% so với Nghị quyết của Tỉnh ủy (2.800 đảng viên). 

Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ nên đã kịp thời phát huy những kết quả tích cực, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém, kiên quyết xử lý những tổ chức đảng và đảng viên sai phạm, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Năm 2017, qua kiểm tra dấu hiệu vi phạm, cấp ủy các cấp đã xem xét, xử lý kỷ luật theo thẩm quyền 10 tổ chức đảng (khiển trách 7, cảnh cáo 3); 296 đảng viên với các hình thức (khiển trách 222, cảnh cáo 52, cách chức 16, khai trừ 6). Ủy ban kiểm tra các cấp xử lý kỷ luật theo thẩm quyền 82 đảng viên với các hình thức: khiển trách 37, cảnh cáo 24, khai trừ 21.

Cùng với công tác kiểm tra, giám sát, công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, lãng phí luôn được chú trọng thực hiện có hiệu quả, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh, chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Không có vùng cấm đối với các tổ chức, cá nhân sai phạm

Trong năm 2018, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam xác định tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở  đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận gắn với tổng kết thực tiễn; nâng cao bản lĩnh chính trị, sức chiến đấu trong Đảng bộ và vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Kiên trì, quyết liệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị với chủ đề năm 2018: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025; Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị và Nghị định số 108-NĐ/CP, ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII…

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, gắn với việc xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh; kiên quyết đấu tranh đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng; phấn đấu cuối năm 2018, số tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh đạt từ 75% trở lên, không còn tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; trong năm 2018 kết nạp trên 2.800 đảng viên.

Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, làm tốt hơn nữa công tác theo dõi, quản lý tình hình chính trị hiện nay đối với cán bộ, đảng viên; tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng nhằm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác dân vận.

Thực hiện tốt Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018, trong đó chú trọng kiểm tra, giám sát tập thể gắn với trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin, phát hiện và tiến hành kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là về công tác cán bộ nhằm kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn và xử lý sai phạm.

Đồng chí Phan Việt Cường khẳng định đối với các sai phạm trong công tác phát triển đảng viên, trong công tác cán bộ theo Kết luận mới đây của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận thấy đây là bài học sâu sắc về công tác lãnh đạo cán bộ và đã tập trung xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không có vùng trống, không có ngoại lệ các tổ chức, cá nhân sai phạm và để xảy ra sai phạm nhằm đem lại lòng tin trong nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Thế Phong