(Chinhphu.vn) - Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường đang xây dựng dự thảo Bộ tiêu chí, chỉ số về ứng phó với biển đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Bộ tiêu chí, chỉ số về ứng phó với biển đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường hiện đang được xây dựng

Việc xây dựng Bộ tiêu chí này nằm trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường của Chính phủ.

Trong Nghị quyết số 08/NQ-CP của Chính phủ đã xác định rõ nội dung chính về nhiệm vụ tổng hợp liên quan đến cả ba lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, trong đó có việc xây dựng bộ tiêu chí, chỉ số về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường làm căn cứ để hoạch định chính sách giám sát, đánh giá về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

TS Nguyễn Tùng Lâm, Giám đốc Trung tâm Tư vấn, Đào tạo và Dịch vụ tài nguyên và môi trường (Viện Chiến lược, chính sách TNMT) cho rằng, mục tiêu cụ thể của dự án này là xây dựng được dự thảo bộ tiêu chí, chỉ số về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường quốc gia và địa phương giai đoạn 2016 - 2030. Đồng thời, áp dụng tính toán thử nghiệm bộ tiêu chí, chỉ số về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường cho một số tỉnh/thành phố.

Dự án sẽ hình thành hệ thống tiêu chí, chỉ số toàn diện, phù hợp, khả thi nhằm đo lường, đánh giá hiệu quả hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường nhằm làm căn cứ để hoạch định chính sách, giám sát, đánh giá về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững ở Việt Nam.Căn cứ vào đó, cơ quan quản lý nhà nước đưa ra các dự báo, cảnh báo để chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, khai thác, sử dụng hợp lớp, tiết kiệm, có hiệu quả và bền vững tài nguyên; bảo đảm chất lượng môi trường sống  trong tương lai.

BT