(Chinhphu.vn) - Bộ Công an đang dự thảo Thông tư quy định về quản lý, sử dụng các hệ thống kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường trong Công an nhân dân.

Theo dự thảo, Công an các đơn vị, địa phương được đầu tư, xây dựng hệ thống kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường, trước khi đưa hệ thống vào vận hành phải thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về đăng ký, cấp phép, cụ thể:

Đối với nước sinh hoạt sử dụng nguồn nước ngầm, đăng ký và được cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định tại Điều 44 và Điều 45 Luật tài nguyên nước năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối với nước thải, đăng ký và được cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước theo quy định tại Điều 37 Luật tài nguyên nước năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối với chất thải nguy hại, đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại và được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo quy định tại Điều 90 Luật bảo vệ môi trường năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối với khí thải công nghiệp, đăng ký chủ nguồn thải khí thải công nghiệp và được cấp giấy phép xả khí thải công nghiệp theo quy định tại Điều 64 Luật bảo vệ môi trường năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Nhân sự quản lý, sử dụng hệ thống

Thủ trưởng đơn vị quản lý, sử dụng hệ thống căn cứ vào số lượng hệ thống được đầu tư trang cấp có trách nhiệm phân công cán bộ chuyên trách quản lý, vận hành. Việc phân công nhiệm vụ phải được thể chế hóa bằng văn bản giao nhiệm vụ và lưu tại hồ sơ quản lý, sử dụng hệ thống.

Cán bộ được phân công phải được đơn vị chuyển giao công nghệ hoặc đơn vị chuyên môn kỹ thuật trực tiếp đào tạo, tập huấn, kiểm tra trình độ chuyên môn, đảm bảo nắm vững các quy trình quản lý, sử dụng hệ thống.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.