(Chinhphu.vn) - Việc tổ chức cho các giáo viên góp ý sách giáo khoa một cách rộng rãi trước khi hội đồng thẩm định công bố kết quả và Bộ trưởng phê duyệt sách là điểm mới được Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh sau khi sách giáo khoa lớp 1 gây xôn xao dư luận vì ngữ liệu chưa phù hợp.
Theo TTXVN, để bảo đảm chất lượng sách giáo khoa biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông mới, đồng thời giúp cho giáo viên được sớm tiếp cận với các bản mẫu sách giáo khoa, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức cho giáo viên dạy học các môn học, hoạt động giáo dục tham gia góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6.

Theo đó, việc tổ chức cho giáo viên góp ý sách giáo khoa sẽ chia thành 3 đợt.

Đợt 1, tổ chức cho giáo viên có kinh nghiệm góp ý. Ở đợt này, mỗi sở giáo dục và đào tạo chọn cử 10 giáo viên cho mỗi môn học để nghiên cứu, góp ý các bản mẫu sách giáo khoa qua website của các nhà xuất bản; cung cấp thông tin về tài khoản cho giáo viên tham gia góp ý để đăng nhập website và góp ý các bản mẫu sách giáo khoa từ ngày 27/11 đến ngày 9/12/2020 (địa chỉ website của các nhà xuất bản, tài khoản và mẫu phiếu góp ý được gửi qua địa chỉ email của sở).

Sau đó, các sở tổng hợp ý kiến góp ý của các giáo viên đối với từng bản mẫu sách giáo khoa, gửi bản mềm về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10/12/2020.

Đợt 2, tổ chức cho giáo viên dạy lớp 2 và lớp 6 năm học 2021-2022 góp ý. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường nhận tài khoản và hướng dẫn cho toàn bộ giáo viên được phân công dạy lớp 2 và lớp 6 năm học 2021-2022 vào website của các nhà xuất bản để nghiên cứu, góp ý các bản mẫu sách giáo khoa đã được các nhà xuất bản hoàn thiện sau góp ý đợt 1. Các trường đưa việc tìm hiểu nội dung các bản mẫu sách giáo khoa vào sinh hoạt tổ chuyên môn để nghiên cứu, góp ý và chuẩn bị việc đề xuất lựa chọn sách giáo khoa, bắt đầu từ ngày 25/12/2020 (địa chỉ website, tài khoản và hướng dẫn góp ý được gửi qua địa chỉ email của Sở Giáo dục và Đào tạo).

Đợt 3, thông báo cho giáo viên, cán bộ quản lý tìm hiểu, góp ý các bản mẫu sách giáo khoa đã được các nhà xuất bản hoàn thiện, đưa lên website của các nhà xuất bản trước khi in và phát hành.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở triển khai thực hiện kịp thời, gửi bản mềm danh sách 10 giáo viên của mỗi môn học được chọn cử góp ý đợt 1 về Bộ trước ngày 27/11/2020. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Bộ đề nghị các sở liên hệ kịp thời với Bộ để phối hợp giải quyết.

Việc tổ chức cho các giáo viên góp ý sách giáo khoa một cách rộng rãi trước khi hội đồng thẩm định công bố kết quả và Bộ trưởng phê duyệt sách là điểm mới được Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh sau khi sách giáo khoa lớp 1 gây dậy sóng cộng đồng vì ngữ liệu chưa phù hợp. Trước đó, theo quy định cũ, chỉ các thành viên hội đồng thẩm định sách giáo khoa mới được xem xét, góp ý bản thảo sách giáo khoa.

Bên cạnh việc lấy ý kiến của các giáo viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ lấy ý kiến rộng rãi của các chuyên gia và người dân.

Cũng theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ đang thẩm định 33 bản mẫu sách giáo khoa lớp 2 và 43 bản mẫu sách giáo khoa lớp 6 của đầy đủ các môn học.

Theo lộ trình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 mới sẽ được đưa vào nhà trường từ năm học 2021-2022.

H.Phương