(Chinhphu.vn)- Chiều 1/11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp mặt 112 nhà trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu đến từ mọi miền đất nước về Hà Nội dự Lễ Tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2019 do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức.

Quang cảnh cuộc gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh với quan điểm khoa học, công nghệ là quốc sách hàng đầu, Đảng và Nhà nước đánh giá cao vai trò của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học trong việc đóng góp vào quá trình phát triển; nhiều chủ trương, chính sách nhằm phát triển khoa học, công nghệ và xây dựng đội ngũ trí thức đã được ban hành. Vì thế, phát triển  khoa học, công nghệ trở thành nguồn lực đặc biệt quan trọng, nâng cao sức mạnh của quốc gia.

Trong nhiều năm qua, các nhà trí thức, khoa học, cũng như các ngành khoa học đã có sự đóng góp rất quan trọng trong quá trình đổi mới, phát triển đất nước; vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức không ngừng được củng cố, nâng cao, tăng cả về số lượng và chất lượng. Đã có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học có giá trị, mang tính ứng dụng cao, được áp dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống, mang lại hiệu quả thiết thực trong đời sống.

Những đóng góp ấy đã góp phần thay đổi bộ mặt của đất nước, trong lĩnh vực nông nghiệp làm thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh của sản phẩm, tiết kiệm chi phí, bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện lao động, tăng thu nhập cho người dân; đồng thời góp phần cung cấp các luận cứ khoa học, đóng góp tích cực trong việc xây dựng và hoàn thiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tạo cơ sở đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Với những đóng góp đó, nhiều nhà trí thức, nhà khoa học đã vinh dự được Nhà nước trao tặng các danh hiệu cao quý, như: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động, Giải thưởng Nhà nước, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Có những nhà khoa học được phong anh hùng lao động, được vinh danh tại các diễn đàn trong nước và quốc tế. Sự phát triển và những thành tựu của đất nước đạt được trong 30 năm đổi mới có sự đóng góp quan trọng của các nhà trí thức khoa học, công nghệ trên cả nước.

Bên cạnh đó, trong những năm qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã phát huy vai trò là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ đoàn kết, tập hợp, quy tụ các nhà trí thức, nhà khoa học với nhiều hình thức, cách làm hay nhằm phát huy tiềm năng trí tuệ sáng tạo của đội ngũ trí thức, từ đó, thúc đẩy, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đưa đất nước hội nhập và phát triển cùng thế giới.

Trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức, khó khăn đối với nước ta, với mong muốn khoa học, công nghệ đóng góp nhiều hơn nữa trong quá trình phát triển, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các nhà trí thức khoa học, công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và các cơ quan, tổ chức hữu quan tập trung thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng đội ngũ trí thức và phát triển khoa học, công nghệ, đặc biệt là Kết luận số 52 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Nghị quyết số 52 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng 4.0; tập hợp, động viên và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức khoa học, công nghệ.

Chủ tịch Quốc hội mong các nhà trí thức, nhà khoa học đẩy mạnh nghiên cứu, sáng tạo, bám sát thực tiễn sản xuất, đời sống, nhu cầu của nền kinh tế thị trường để có nhiều hơn nữa những công trình nghiên cứu phù hợp, mang tính ứng dụng cao đi vào cuộc sống, đặc biệt là góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm hàng hóa, khẳng định thương hiệu của hàng hóa Việt Nam tại thị trường trong nước cũng như quốc tế.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tiếp tục bám sát các mục tiêu, phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước để định hướng hoạt động phát triển khoa học, công nghệ; tích cực tiếp thu, cập nhật kiến thức mới của khoa học, công nghệ trên thế giới để ứng dụng vào Việt Nam, qua đó góp phần nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế nước nhà.

Các cấp, các ngành tạo điều kiện và khuyến khích các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học vào sản xuất; nghiên cứu có chế độ đãi ngộ tương xứng để các nhà trí thức, nhà khoa học yên tâm cống hiến nhiều hơn cho xã hội.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Đảng và Nhà nước đã quan tâm, ban hành nhiều chính sách, pháp luật tạo hành lang pháp lý, cũng như bố trí nguồn lực tài chính để đầu tư cho phát triển khoa học, công nghệ. Tuy nhiên, trong điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn, việc đầu tư cho khoa học, công nghệ còn chưa đáp ứng được yêu cầu. Trong thời gian tới, Quốc hội sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, đặc biệt là những quy định pháp luật liên quan đến khoa học, công nghệ nhằm tiếp tục thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong các nhà khoa học tiếp tục lan tỏa niềm đam mê, say mê khoa học, công nghệ để đóng góp cho sự phát triển đất nước. Quốc hội sẽ luôn lắng nghe ý kiến của các nhà khoa học nói chung để nâng cao chất lượng từng dự án luật./.

theo Cổng TTĐT Quốc hội