(Chinhphu.vn) – Các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng phải bám sát nội dung của Hiến pháp, cụ thể hóa quy định của Hiến pháp vào các điều luật cụ thể, đảm bảo tính khả thi trong thực tiễn.
Hội nghị triển khai Hiến pháp được tổ chức theo hình thức trực tuyến ở 7 điểm cầu - Ảnh: VGP/Thu Cúc
Ngày 7/5, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung Hiến pháp đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo hình thức trực tuyến tại 7 điểm cầu.

Tại Hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý đã giới thiệu những nội dung cơ bản và ý nghĩa quan trọng của Hiến pháp năm 2013 như: Đề cao quyền làm chủ của người dân; Bản chất dân chủ của Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, tất cả quyền lực thuộc về nhân dân; Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, trách nhiệm của Đảng trước nhân dân;  Tiếp tục khẳng định sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, công đoàn và các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức khác trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, để triển khai thi hành Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam sâu rộng và hiệu quả, Bộ đã ban hành Quyết định số 486/QĐ-BTNMT (27/3/2014), trong đó xác định 2 nhóm nhiệm vụ trọng tâm triển khai thi hành Hiến pháp là: Tổ chức giới thiệu, tập huấn, phổ biến nội dung và ý nghĩa của Hiến pháp và  tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Hiến pháp.

Hiện, Bộ đang tiến hành song song hai nhóm nhiệm vụ nêu trên một cách nghiêm túc, bảo đảm tính tối thượng của pháp luật trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phát huy vai trò của Hiến pháp và pháp luật.

Trên tinh thần đó, Thứ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị sau Hội nghị, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ cần quan tâm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục phổ biến những nội dung cơ bản và ý nghĩa quan trọng của Hiến pháp năm 2013 đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc đơn vị chưa có điều kiện tham dự Hội nghị trực tuyến này.

Đồng thời, thủ trưởng các tổng cục, các cục trực thuộc Bộ tập trung chỉ đạo rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường để phù hợp với Hiến pháp năm 2013, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ trong Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thứ trưởng cũng đề nghị các báo cáo viên pháp luật của Bộ tích cực trau dồi, lĩnh hội sâu sắc nội dung và tinh thần của Hiến pháp để tiếp tục truyền tải nội dung và tinh thần của Hiến pháp tới đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan mình, tạo nên một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong phạm vi toàn ngành.

Thu Cúc