(Chinhphu.vn) – Ông Hà Thành Công hỏi, Thông tư liên tịch 35/2005/TTLT/BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định 234/2005/QĐ-TTg ngày 26/9/2005 về chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức và một số ngành, nghề trong các công ty Nhà nước, có hết hiệu đồng thời với Quyết định 01/2020/QĐ-TTg hay không?

Ngày 26/9/2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 234/2005/QĐ-TTg về chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức và một số ngành, nghề trong các công ty Nhà nước. Tại Điều 3 của Quyết định này giao: “Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì hướng dẫn thi hành Quyết định này”.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, ngày 16/12/2005, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 35/2015/TTLT-BLĐTB-XH-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định 234/2005/QĐ-TTg nêu trên. Như vậy Thông tư liên tịch số 35/2015/TTLT-BLĐTB-XH-BTC là văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành Quyết định 234/2005/QĐ-TTg.

Ngày 3/1/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 01/2020/QĐ-TTg bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành, trong đó bãi bỏ toàn bộ Quyết định 234/2005/QĐ-TTg và Quyết định 43/2012/QĐ-TTg ngày 12/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi tên gọi và sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định 234/2005/QĐ-TTg.

Khoản 4 Điều 154 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 quy định “Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực”.

Quyết định 01/2020/QĐ-TTg được ban hành ngày 3/1/2020, do vậy Khoản 4 Điều 154 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 được áp dụng để xác định hiệu lực của văn bản quy định chi tiết thi hành Quyết định 234/2005/QĐ-TTg.

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 154 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 thì Thông tư liên tịch số 35/2015/TTLT-BLĐTB-XH-BTC hết hiệu lực vào ngày 3/1/2020 đồng thời với ngày hết hiệu lực của Quyết định 234/2005/QĐ-TTg khi Quyết định 01/2020/QĐ-TTg bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Chinhphu.vn